Bhagavata Purana [sanskrit]

140,807 words

This Sanskrit edition of the Bhagavatapurana. It is one of the traditional eighteen Mahapuranas presented as an encyclopedia of ancient Indian history and knowledge. The extant edition contains 12 books originally written in 18,000 Sanskrit verses

Chapter 3

[English text for this chapter is available]

śrīmadbhāgavatamāhātmyamtṛtīyo'dhyāyaḥ |
sanakādimukhāt śrīmadbhāgavataśravaṇena bhakttestuṣṭīrjñānavairāgyayoḥ puṣṭiśca |
nārada uvāca |
jñānayajñaṃ kariṣyāmi śukaśāstrakathojjvalam |
bhaktirjñānavirāgāṇāṃ sthāpanārthaṃ prayat‍nataḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

kutra kāryo mayā yajñaḥ sthalaṃ tadvācyatāmiha |
mahimā śukaśāstrasya vaktavyo vedapāragaiḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

kiyadbhiḥ divasaiḥ śrāvyā śrīmadbhāgavatī kathā |
ko vidhiḥ tatra kartavyo mamedaṃ bruvatāmitaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

kumārā ūcuḥ |
śrṛṇu nārada vakṣyāmo vinamrāya vivekine |
gaṃgādvārasamīpe tu taṭaṃ ānandanāmakam || 4 ||
[Analyze grammar]

nānāṛṣigaṇairjuṣṭaṃ devasiddhaniṣevanam |
nānātarulatākīrṇaṃ navakomalavālukam || 5 ||
[Analyze grammar]

ramyaṃ ekāntadeśasthaṃ hemapadmasusaurabham |
yatsamīpasthajīvānāṃ vairaṃ cetasi na sthitam || 6 ||
[Analyze grammar]

jñānayajñastvayā tatra kartavyo hi aprayat‍nataḥ |
apūrvarasarūpā ca kathā tatra bhaviṣyati || 7 ||
[Analyze grammar]

puraḥsthaṃ nirbalaṃ caiva jarājīrṇakalevaram |
taddvayaṃ ca puraskṛtya bhaktistatrāgamiṣyati || 8 ||
[Analyze grammar]

yatra bhāgavatī vārtā tatra bhaktyādikaṃ vrajet |
kathāśabdaṃ samākarṇya tattrikaṃ taruṇāyate || 9 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
evamuktvā kumārāste nāradena samaṃ tataḥ |
gaṃgātaṭaṃ samājagmuḥ kathāpānāya satvarāḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

yadā yātāstaṭaṃ te tu tadā kolāhalo'pyabhūt |
bhūrloke devaloke ca brahmaloke tathaiva ca || 11 ||
[Analyze grammar]

śrībhāgavatapīyūṣa pānāya rasalampaṭāḥ |
dhāvanto'pyāyayuḥ sarve prathamaṃ ye ca vaiṣṇavāḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

bhṛgurvasiṣṭhaścyavanaśca gautamo |
medhātithirdevaladevarātau |
rāmastathā gādhisutaśca śākalo |
mṛkaṇḍuputrātrijapippalādāḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

yogeśvarau vyāsaparāśarau ca |
chāyāśuko jājalijahnumukhyāḥ |
sarve'pyamī munigaṇāḥ sahaputraśiṣyāḥ |
svastrībhirāyayuratipraṇayena yuktāḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

vedāntāni ca vedāśca mantrāstantrāḥ samūrtayaḥ |
daśasaptapurāṇāni ṣaṭśāstrāṇi tathā'yayuḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

gaṃgādyā saritastatra puṣkarādisarāṃsi ca |
kṣetrāṇi ca diśaḥ sarvā daṇḍakādi vanāni ca || 16 ||
[Analyze grammar]

nagādayo yayustatra devagandharvadānavāḥ |
gurutvāttatra nāyātān bhṛguḥ sambodhya cānayat || 17 ||
[Analyze grammar]

dīkṣitā nāradenātha dattaṃ āsanamuttamam |
kumārā vanditāḥ sarvaiḥ niṣeduḥ kṛṣṇatatparāḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

vaiṣṇavāśca viraktāśca nyāsino brahmacāriṇaḥ |
mukhabhāge sthitāste ca tadagre nāradaḥ sthitaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

ekabhāge ṛṣigaṇāḥ tad anyatra divaukasaḥ |
vedopaniṣado anyatra tīrthān yatra striyo'nyataḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

jayaśabdo namaḥśabdoḥ śaṃkhaśabdastathaiva ca |
cūrṇalājā prasūnānāṃ nikṣepaḥ sumahān abhūt || 21 ||
[Analyze grammar]

vimānāni samāruhya kiyanto devanāyakāḥ |
kalpavṛkṣa prasūnaistān sarvān tatra samākiran || 22 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
evaṃ teṣvakacitteṣu śrīmadbhāgavasya ca |
māhātmyaṃ ūcire spaṣṭaṃ nāradāya mahātmane || 23 ||
[Analyze grammar]

kumārā ūcuḥ |
atha te varṇyate'smābhiḥ mahimā śukaśāstrajaḥ |
yasya śravaṇamātreṇa muktiḥ karatale sthitā || 24 ||
[Analyze grammar]

sadā sevyā sadā sevyā śrīmadbhāgavatī kathā |
yasyāḥ śravaṇamātreṇa hariścittaṃ samāśrayet || 25 ||
[Analyze grammar]

grantho'ṣṭādaśasāhastro dvādaśaskandhasammitaḥ |
parīkṣit śukasaṃvādaḥ śrṛṇu bhāgavataṃ ca tat || 26 ||
[Analyze grammar]

tāta saṃsāracakre'smin bhramate'jñānataḥ pumān |
yāvat karṇagatā nāsti śukaśāstrakathā kṣaṇam || 27 ||
[Analyze grammar]

kiṃ śrutaibahubhiḥ śāstraiḥ purāṇaiśca bhramāvahaiḥ |
ekaṃ bhāgavataṃ śāstraṃ muktidānena garjati || 28 ||
[Analyze grammar]

kathā bhāgavatasyāpi nityaṃ bhavati yadgṛhe |
tadgṛhaṃ tīrtharūpaṃ hi vasatāṃ pāpanāśanam || 29 ||
[Analyze grammar]

aśvamedhasahasrāṇi vājapeyaśatāni ca |
śukaśāstrakathāyāśca kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm || 30 ||
[Analyze grammar]

tāvat pāpāni dehesmin nivasanti tapodhanāḥ |
yāvat na śrūyate samyak śrīmadbhāgavataṃ naraiḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

na gaṃgā na gayā kāśī puṣkaraṃ na prayāgakam |
śukaśāstrakathāyāśca phalena samatāṃ nayet || 32 ||
[Analyze grammar]

ślokārdhaṃ ślokapādaṃ vā nityaṃ bhāgavatodbhavam |
paṭhasva svamukhenaiva yadīcchasi parāṃ gatim || 33 ||
[Analyze grammar]

vedādiḥ vedamātā ca pauruṣaṃ sūktameva ca |
trayī bhāgavataṃ caiva dvādaśākṣara eva ca || 34 ||
[Analyze grammar]

dvādaśātmā prayāgaśca kālaṃ saṃvatsarātmakaḥ |
brāhmaṇāścāgnihotraṃ ca surabhirdvādaśī tathā || 35 ||
[Analyze grammar]

tulasī ca vasantaśca puruṣottama eva ca |
eteṣāṃ tattvataḥ prājñaiḥ na pṛthgbhāva iṣyate || 36 ||
[Analyze grammar]

yaśca bhāgavataṃ śāstraṃ vācayet arthato'niśam |
janmakoṭikṛtaṃ pāpaṃ naśyate nātra saṃśayaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

ślokārdhaṃ ślokapādaṃ vā paṭhet bhāgavataṃ ca yaḥ |
nityaṃ puṇyaṃ avāpnoti rājasūyāśvamedhayoḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

uktaṃ bhāgavataṃ nityaṃ kṛtaṃ ca haricintanam |
tulasīpoṣaṇaṃ caiva dhenūnāṃ sevanaṃ samam || 39 ||
[Analyze grammar]

antakāle tu yenaiva śrūyate śukaśāstravāk |
prītyā tasyaiva vaikuṇṭhaṃ govindo'pi prayacchati || 40 ||
[Analyze grammar]

hemasiṃhayutaṃ caitat vaiṣṇavāya dadāti ca |
kṛṣṇena saha sāyujyaṃ sa pumān labhate dhruvam || 41 ||
[Analyze grammar]

ājanmamātramapi yena śaṭhena kiṃcit |
cittaṃ vidhāya śukaśāstrakathā na pītā |
cāṇḍālavat ca kharavat bata tena nītaṃ |
mithyā svajanma jananī janiduḥkhabhājā || 42 ||
[Analyze grammar]

jīvacchavo nigaditaḥ sa tu pāpakarmā |
yena śrutaṃ śukakathāvacanaṃ na kiṃcit |
dhik taṃ naraṃ paśusamaṃ bhuvi bhārarūpam |
evaṃ vadanti divi devasamājamukhyāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

durlabhaiva kathā loke śrīmadbhāgavatodbhavā |
koṭijanmasamutthena puṇyenaiva tu labhyate || 44 ||
[Analyze grammar]

tena yoganidhe dhīman śrotavyā sā prayat‍nataḥ |
dinānāṃ niyamo nāsti sarvadā śravaṇaṃ matam || 45 ||
[Analyze grammar]

satyena brahmacaryeṇa sarvadā śravaṇaṃ matam |
aśakyatvāt kalau bodhyo viśeṣo'tra śukājñayā || 46 ||
[Analyze grammar]

manovṛttijayaścaiva niyamācaraṇaṃ tathā |
dīkṣāṃ kartuṃ aśakyatvāt saptāhaśravaṇaṃ matam || 47 ||
[Analyze grammar]

śraddhātaḥ śravaṇe nityaṃ māghe tāvaddhi yatphalam |
tatphalaṃ śukadevena saptāhaśravaṇe kṛtam || 48 ||
[Analyze grammar]

manasaśca ajayāt rogāt puṃsāṃ caivāyuṣaḥ kṣayāt |
kalerdoṣabahutvācca saptāhaśravaṇaṃ matam || 49 ||
[Analyze grammar]

yatphalaṃ nāsti tapasā na yogena samādhinā |
anāyāsena tatsarvaṃ saptāhaśravaṇe labhet || 50 ||
[Analyze grammar]

yajñāt garjati saptāhaḥ saptāho garjati vratāt |
tapaso garjati proccaiḥ tīrthānnityaṃ hi garjati || 51 ||
[Analyze grammar]

yogāt garjati saptāho dhyānāt jñānācca garjati |
kiṃ brūmo garjanaṃ tasya re re garjati garjati || 52 ||
[Analyze grammar]

śaunaka uvāca |
sāścaryametatkathitaṃ kathānakaṃ |
jñānādidharmān vigaṇayya sāmpratam |
niḥśreyase bhāgavataṃ purāṇaṃ |
jātaṃ kuto yogavidādisūcakam || 53 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
yadā kṛṣṇo dharāṃ tyaktvā svapadaṃ gantumudyataḥ |
ekādaśaṃ pariśrutyāpi uddhavo vākyamabravīt || 54 ||
[Analyze grammar]

uddhava uvāca |
tvaṃ tu yāsyasi govinda bhaktakāryaṃ vidhāya ca |
maccitte mahatī cintā tāṃ śrutvā sukhamāvaha || 55 ||
[Analyze grammar]

āgato'yaṃ kalirghoro bhaviṣyanti punaḥ khalāḥ |
tatsaṃgenaiva santo'pi gamiṣyanti ugratāṃ yadā || 56 ||
[Analyze grammar]

tadā bhāravatī bhūmiḥ gorūpeyaṃ kamāśrayet |
anyo na dṛśyate trātā tvattaḥ kamalalocana || 57 ||
[Analyze grammar]

ataḥ sastu dayāṃ kṛtvā bhaktavatsala mā vraja |
bhaktārthaṃ saguṇo jāto nirākāro'pi cinmayaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

tvad viyogena te bhaktāḥ kathaṃ sthāsyanti bhūtale |
nirguṇopāsane kaṣṭaṃ ataḥ kiṃcid vicāraya || 59 ||
[Analyze grammar]

iti uddhavavacaḥ śrutvā prabhāse'cintayat hariḥ |
bhaktāvalambanārthāya kiṃ vidheyaṃ mayeti ca || 60 ||
[Analyze grammar]

svakīyaṃ yad bhavet tejaḥ tacca bhāgavate'dadhāt |
tirodhāya praviṣṭo'yaṃ śrīmad bhāgavatārṇavam || 61 ||
[Analyze grammar]

teneyaṃ vāṅmayī mūrtiḥ pratyakṣā vartate hareḥ |
sevanāt śravaṇāt pāṭhāt darśanāt pāpanāśinī || 62 ||
[Analyze grammar]

saptāhaśravaṇaṃ tena sarvebhyo'pyadhikaṃ kṛtam |
sādhanāni tiraskṛtya kalau dharmo'yamīritaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

duḥkhadāridrya daurbhāgya pāpaprakṣālanāya ca |
kāmakrodha jayārthaṃ hi kalau dharmo'yamīritaḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

anyathā vaiṣṇavī māyā devairapi sudustyajā |
kathaṃ tyājyā bhavet pumbhiḥ saptāho'taḥ prakīrtitaḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
evaṃ nagāhaśravaṇorudharme |
prakāśyamāne ṛṣibhiḥ sabhāyām |
āścaryamekaṃ samabhūt tadānīṃ |
taducyate saṃśrṛṇu śaunako tvam || 66 ||
[Analyze grammar]

bhaktiḥ sutau tau taruṇau gṛhītvā |
premaikarūpā sahasā'virāsīt |
śrīkṛṣṇa govinda hare murāre |
nātheti nāmāni muhurvadantī || 67 ||
[Analyze grammar]

tāṃ cāgatāṃ bhāgavatārthabhūṣāṃ |
sucāruveṣāṃ dadṛśuḥ sadasyāḥ |
kathaṃ praviṣṭā kathamāgateyaṃ |
madhye munīnāmiti tarkayantaḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

ūcuḥ kumārā vacanaṃ tadānīṃ |
kathārthato niśpatitādhuneyam |
evaṃ giraḥ sā sasutā niśamya |
sanatkumāraṃ nijagāda namrā || 69 ||
[Analyze grammar]

bhaktiruvāca |
bhavadbhiḥ adyaiva kṛtāsmi puṣṭā |
kalipraṇaṣṭāpi kathārasena |
kvāhaṃ tu tiṣṭhāmyadhunā bruvantu |
brāhmā idaṃ tāṃ giramūcire te || 70 ||
[Analyze grammar]

bhakteṣu govindasarūpakartrī |
premaikadhartrī bhavarogahantrī |
sā tvaṃ ca tiṣṭhasva sudhairyasaṃśrayā |
niraṃtaraṃ vaiṣṇavamānasāni || 71 ||
[Analyze grammar]

tato'pi doṣāḥ kalijā ime tvāṃ |
draṣṭuṃ na śaktāḥ prabhavo'pi loke |
evaṃ tadājñāvasare'pi bhaktiḥ |
tadā niṣaṇṇā haridāsacitte || 72 ||
[Analyze grammar]

sakalabhuvanamadhye nirdhanāste'pi dhanyā |
nivasati hṛdi yeṣāṃ śrīharerbhaktirekā |
harirapi nijalokaṃ sarvathāto vihāya |
praviśati hṛdi teṣāṃ bhaktisūtropanaddhaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

brūmo'dya te kimadhikaṃ mahamānamevaṃ |
brahmātmakasya bhuvi bhāgavatābhidhasya |
yatsaṃśrayāt nigadite labhate suvaktā |
śrotāpi kṛṣṇasamatāmalamanyadharmaiḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

iti śrīpadmapurāṇe uttarakhaṇḍe śrīmadbhāgavatamāhātmye |
bhaktikaṣṭanivartanaṃ nāma tṛtīyo'dhyāyaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Chapter 3

Cover of edition (2012)

Shrimad Bhagavat Maha Puranam
by (2012)

Publisher: Gita Press, Gorakhpur; 768 pages.

Buy now!
Cover of edition (1999)

Bhagavata Purana: With the Commentary of Sridhara Svamin
by (1999)

Publisher: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; 829 pages. Edited By: Prof. J.L. Shastri

Buy now!
Cover of edition (2011)

The Bhagavata Purana (5 Volumes)
by G. P. Bhatt (2011)

Publisher: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; 2241 pages. Edited By: Prof. J.L. Shastri

Buy now!
Cover of edition (2013)

The Srimad Bhagavata Purana: Hindi Translation and Detailed Explanation
by Bhaktivedanta Swami Prabhupada (2013)

Publisher: The Bhaktivedanta Book Trust; 17691 pages; 18 volumes; Sanskrit Text, Word-to-Word Meaning, Hindi Translation and Detailed Explanation

Buy now!
Cover of Bengali edition

Srimad Bhagavat Mahapurana in Bengali
by (2018)

Publisher: Gita Press, Gorakhpur; 2035 pages.

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: