Wisdom Library Logo

Text 244

śrī-rādhāpi harau supte sa-gaṇā muditāntarā
kānta-dattaṃ prīta-manā ucchiśṭaṃ bubhuje tataḥ

śrī-rādhā—Śrī Rādhā; api—also; harau—as Lord Kṛśṇa; supte—slept; sa-gaṇā—with Her associates; muditāntarā—happy at heart; kānta-dattaṃ—given to Her beloved; prīta-manās—happy at heart; ucchiśṭaṃ—remnants; bubhuje—ate; tataḥ—then.

As Lord Kṛśṇa slept, Śrī Rādhā and Her associates happily ate the remnants of His meal.

first previous index next last