Manjusrimulakalpa [sanskrit]

100,900 words | ISBN-10: 8185381194 | ISBN-13: 9788185381190

The Sanskrit edition of the Manjusrimulakalpa: a popular and lengthy text belonging to the Vajrayana Buddhism tradition and classified as a Kriya-tantra class dating to the 6th century A.D. The Manjushrimulakalpa places particular importance to the Bodhisattva Manjushri. It further details various tantric rituals. Original titles: Mañjuśrīmūlakalpa (मञ्जुश्रीमूलकल्प), Aryamañjuśrīmūlakalpa (अर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प, Aryamanjusrimulakalpa, Aryamanjushrimulakalpa)

Chapter 50 - pañcāśaḥ paṭalavisaraḥ

Atha pañcāśaḥ paṭalavisaraḥ /

atha khalu bhagavāṃ vajrapāṇiryakṣasenāpatiḥ tasyāṃ parṣadi sannipatito'bhūt / sanniṣaṇṇaḥ utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya sa yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat - yo hi bhagavaṃ mañjuśriyā kumārabhūtena krodharājā yamāntako nāma bhāṣitaḥ tasya kalpaṃ vistaraśo bhagavatā na prakāśitam / nāpi mañjuśriyā kumārabhūtena / ahaṃ bhagavaṃ paścimatā janatāmavekṣya bhagavatā parinirvṛte śāsanāntardhānakālasamaye vartamāne mahābhairavakāle yugādhame sarvaśrāvakapratyekabuddhavinirmukte buddhakṣetre tathāgataśāsanasaṃrakṣaṇārthaṃ dharmadhātucirasthityarthaṃ sarvaduṣṭarājñāṃ nivāraṇārthaṃ ratnatrayāpakāriṇāṃ nigrahārthaṃ vaineyasattvakauśalācintyabodhisattvacaryāparipūraṇārthaṃ acintyasattvapākamabhinirharaṇārthaṃ ca paścime bhagavaṃ kāle paścime sugatasamaye śāsanavipralope vartamāne ya imaṃ yamāntakaṃ nāma krodharājānaṃ yathāvidhi kalpavinirdiṣṭaṃ prayokṣyati tasya siddhiḥ bhaviṣyati / niyataṃ ca duṣṭarājñāṃ śāsanāpakāriṇāṃ ca sattvānāṃ mahāyakṣāṇāṃ mahotsāhināṃ nigrahānugrahapravṛttānāṃ mahākaruṇāvirahitānāṃ teṣāmayaṃ krodharājā prayoktavyaḥ nānyeṣām //

atha bhagavāṃ tūṣṇīmbhāvena buddhavikurvaṇādhiṣṭhānaṃ nāma samādhiṃ samāpadyate sma / mañjuśrīḥ kumārabhūto'pi tūṣṇīmbhāvena sthito'bhūt / sarvāvantaśca parṣanmaṇḍala ṣaḍvikāraṃ prakampamajāyata /

bhītāśca devasaṅghā uktrastāḥ sarvabāleśāḥ /
sarvadevāśca nāgāśca dānavendrāḥ samātarāḥ // verse 50.1 //
sarve ca grahamukhyādyā devasaṅghāḥ prakampire /
mānuṣā prakampe bhinnamanaso duṣṭacittāśca pūtanāḥ // verse 50.2 //
ārttā bhītāḥ tataste vai raudracittā narādhipāḥ /
śaraṇaṃ te tadā jagmuḥ dharmarājasya śāsanam // verse 50.3 //
guhyakendrasya yakṣasya vajrapāṇimahādyuteḥ /
mañjughoṣasya te bhītāḥ kumārasyaiva mantrarāṭ /
samayaṃ ca tadā cakre mañjughoṣasya antike // verse 50.4 //
paritrāyasva bho bāla sarvasattvānukampaka /
nirdahiṣyāmi no adya krūrakamantraiḥ sudāruṇaiḥ /
krodhena mūrcchitā hyadya pratiṣṭhāma mahītale // verse 50.5 //
tatastāṃ bodhisattvā vai bālarūpī mahādyutiḥ /
bhaiṣṭhatha surāḥ sarve yakṣarākṣasadānavā // verse 50.6 //
samayaṃ vo mayā hyuktaḥ alaṅghyaḥ sarvadevataiḥ /
mānuṣāmānuṣāścāpi sarvabhūtaistu kevalaiḥ // verse 50.7 //
(Vaidya 428)
maitracitta sadā bhūtvā tanmantraṃ smarate sadā /
sambuddhaṃ dvipadāmagryaṃ śākyasiṃhaṃ narottamam // verse 50.8 //
tenaiva bhāṣitaṃ mantraṃ uṣṇīṣādyāḥ salocanāḥ /
trailokyaguravaścakī tejorāśiṃ jayodbhavam // verse 50.9 //
vijayoṣṇīṣamantrādyāṃ padmapāṇiṃ salokitam /
avalokitanāthaṃ ca bhṛkuṭī tārāṃ yaśasvinīm // verse 50.10 //
devīṃ ca sitavāsinyāṃ mahāśvetā yaśovatīm /
vidyāṃ bhogavatīṃ cāpi hayagrīvaśca mantrarāṭ // verse 50.11 //
ete hyabjakule mantrā pradhānā jinaniḥsṛtā /
ekākṣaraścakravartī mantrāṇāmadhipatiṃ prabhum // verse 50.12 //
smṛtvā devadevaṃ ca mantranāthaṃ mahādyutim /
krodhamaprabhavo tasya yamānto nāma nāmataḥ // verse 50.13 //
avalokitanāthasya cetāṃsi karuṇodayāḥ /
mahākaruṇākṛṣṭamanaso pūrvabuddhaiḥ prakāśitā // verse 50.14 //
tārā tārayate jantūṃ avalokitabhāṣitā /
vidyā samādhijā āryā stryākhyā saṃjñārūpiṇī // verse 50.15 //
bodhisattvo'tha carate bodhicārikamuttamām /
lokadhātusahasrāṇi asaṅkhyā bahudhā punaḥ // verse 50.16 //
paryaṭanta tadā devī sattvānāṃ hitakāraṇā /
strīrūpadhāriṇī bhūtvā mantrarūpeṇa dehinām // verse 50.17 //
vidhineyatadāṃ sattvāṃ bodhiyāneti yojayet /
caryā bodhisattvānāṃ acinteyaṃ prakāśitā // verse 50.18 //
vajrapāṇiṃ tathā vīraṃ mantrāṇāmadhipatiṃ smaret /
māmakīṃ kulandarīṃ devīṃ trailokyapratipūjitām // verse 50.19 //
śaṅkulā mekhalāṃ caiva vajramuṣṭiṃ yaśasvinīm /
krodhendratilakaṃ śatruṃ nīladaṇḍaṃ sabhairavam // verse 50.20 //
ete dūtigaṇāḥ krodhāḥ vidyādhyakṣāḥ prakīrtitāḥ /
pradhānāṃ vajrakule sarve asmadrakṣitā hi te // verse 50.21 //
gajagandhaṃ tathā loke bodhisattvaṃ maharddhikam /
mahāsthānagataṃ dhīmaṃ bodhisattvaṃ maharddhikam // verse 50.22 //
jyeṣṭhaṃ tanayamukhyaṃ tu samantabhadraṃ suśobhanam /
yaḥ smaret tadā kāle bhayaṃ teṣāṃ na vidyate // verse 50.23 //
(Vaidya 429)
māṇibhadraṃ tathā nityaṃ jambhalaṃ yakṣamuttamam /
sarvaśrāvakapratyekaṃ buddhānāṃ ca kuto bhayam // verse 50.24 //
smaraṇāt pūjanāt teṣāṃ mahārakṣā prakīrttitā /
bṛhat phalaṃ tadā devāṃ puṇyābhāṃ ca asaṃjñakā // verse 50.25 //
strīrūpadhāriṇāṃ devīṃ vītarāgāṃ maharddhikām /
ratnatraye ca pūjāṃ vai prasannā jinaśāsane // verse 50.26 //
teṣāṃ na vidyate kiñcit mitrāmitrabhayaṃ yadā /
samayaṃ tatra ityuktaḥ alaṅghyaṃ sarvamantribhiḥ // verse 50.27 //
etat krodhavare khyātaṃ yamāntasyaiva varṇite /
samaye ca sthitāṃ sattvāṃ abhakṣāḥ sarvamānuṣāḥ // verse 50.28 //
tataste hṛṣṭamanasaḥ sarve devā hyamānuṣāḥ /
samaye tasthire sarve jinaputrānubuddhinā // verse 50.29 //
yakṣasenāpatiḥ kruddhaḥ vacanaṃ cet parābhavam /
samprakampya tadā sarvāṃ lokadhātumasaṅkhyakām // verse 50.30 //
nirarthaṃ krodharājaṃ tu kimarthamidaṃ prakāśitam /
jinaputraistadā pūrvaṃ sattvānāṃ vinayakāraṇāt // verse 50.31 //
prabhāvaṃ krodharājasya udyaṣṭaṃ ca purātanam /
evamuktāstato vajrī vajraṃ nikṣipyaṃ tasthure // verse 50.32 //
tataḥ prahasya matimāṃ bālarūpī maharddhikaḥ /
kumāro mañjughoṣo vai imāṃ vācamudīrayet // verse 50.33 //
praduṣya mahāyakṣa vajrapāṇi maharddhika /
mayā prakāśito hyeṣa krodharājo maharddhikaḥ // verse 50.34 //
tavaiva mantraṃ dāsyāmi yathecchaṃ samprakāśaya /
tvayā na śakyaṃ krodhasya prabhāvaṃ parikīrtitam // verse 50.35 //
tayaiva saṃsthito hyeṣa dehastha iha dṛśyate /
ākṛṣṭaḥ tena vai tubhyaṃ hṛdayaṃ te yadi pṛcchasi // verse 50.36 //
na śakyaṃ nivarttituṃ hyatra krodhāviṣṭo hi vai prabho /
yathecchaṃ samprakāśayasva samayaṃ tyaktvānumanyataḥ // verse 50.37 //
asnāte prasupte ca grāmyadharmānuvarttite /
tailābhyakte arakṣe ca duṣṭacitteṣu sadā // verse 50.38 //
tyakto mantravaraiḥ sarvaiḥ aprasanneṣu śāsane /
vaicikitso tathā martyo aśrāddheṣu duḥsthite // verse 50.39 //
(Vaidya 430)
saddharmaratnasaṅghe ca pratikṣeptavyāḥ samāhite /
nagnake ca sadocchiṣṭe aśucyācāragocare // verse 50.40 //
agupte hyamantrayukte ca nityocchiṣṭe hi nirghṛṇe /
devāvasathacaityeṣu vihārāṅgaṇamaṇḍale // verse 50.41 //
maithunābhiratā tatra teṣāṃ krodho vināśayet /
samayabhraṣṭā prasannāśca mantrayuktimajānakā // verse 50.42 //
iṣiskhalitagatācārā teṣāṃ krodho nipātayet /
sarveṣāṃ mānuṣāṃ loke apramādo na vidyate // verse 50.43 //
pramādamabhirāginyaḥ samayabhraṃśānucchidriṇe /
hanyante krodharājena aprayuktaistu mantribhiḥ // verse 50.44 //
sarvathā bāliśāḥ sarve pramādā vaśagāminaḥ /
vītarāgāṃ sadā muktvā pratyekārhaśrāvakām // verse 50.45 //
sarve vai krodharājasya vadhyā daṇḍyāśca sarvataḥ /
evamuktāstu mañjuśrī karuṇāviṣṭena cetasām // verse 50.46 //
acintyaṃ caryabuddhānāṃ bodhisattvāṃ maharddhikām /
evamuktvā tataḥ sarvāṃ tūṣṇīmbhūto hi tasthure // verse 50.47 //
atha vajradharaḥ śrīmāṃ bhūyo vajraṃ parāmṛśet /
gṛhya vajraṃ tadā tuṣṭo labdhvānujñāṃ prabhāṣata iti // verse 50.48 //

āryamañjuśriyamūlakalpād bodhisattvapiṭakāvataṃsakānmahāyānavaipulyasūtrāt aṣṭacatvāriṃśattamaḥ yamāntakakrodharājaparivarṇanamantramāhātmyaniyamapaṭalavisaraḥ parisamāpta iti //


__________________________________________________________


(Vaidya 431)
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: