Manjusrimulakalpa [sanskrit]

100,900 words | ISBN-10: 8185381194 | ISBN-13: 9788185381190

The Sanskrit edition of the Manjusrimulakalpa: a popular and lengthy text belonging to the Vajrayana Buddhism tradition and classified as a Kriya-tantra class dating to the 6th century A.D. The Manjushrimulakalpa places particular importance to the Bodhisattva Manjushri. It further details various tantric rituals. Original titles: Mañjuśrīmūlakalpa (मञ्जुश्रीमूलकल्प), Aryamañjuśrīmūlakalpa (अर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प, Aryamanjusrimulakalpa, Aryamanjushrimulakalpa)

Chapter 30 - triṃśaḥ paṭalavisaraḥ

Atha triṃśaḥ paṭalavisaraḥ /

atha khalu bhagavāṃ śākyamuniḥ punarapi śuddhāvāsabhavanamavalokya mañjuśriyaṃ kumārabhūtamāmantrayate sma / asti mañjuśrīḥ tvadīyamantratantre vidyārājñāṃ cakravarttiprabhṛtīnāṃ sarvatathāgatoṣṇīṣapramukhānāṃ sarvamantrāṇāṃ siddhisthānāni bhavanti / tatrottarāpathe sarvatra tāthāgatī vidyārājñaḥ siddhiṃ gacchanti saṃkṣepataḥ //

cīne caiva mahācīne mañjughoṣo'sya trasyati /
ye ca tasya mantrā vai siddhiṃ yāsyanti tatra vai // verse 30.1 //
uṣṇīṣarājñāṃ sarvatra siddhirdṛśyeyu tatra vai /
kāviśe vakhale caiva udiyāne samantataḥ // verse 30.2 //
kaśmīre sindhudeśe ca himavatparvatasandhiṣu /
uttarāṃ diśi niḥsṛtya mantrā siddhyanti śreyasāḥ // verse 30.3 //
ye ca gītā purā buddhaiḥ adhunā ca pravarttitā /
anāgatā ca sambuddhaiḥ udgīrṇā śāntihetavaḥ // verse 30.4 //
sarve vai tatra siddhyanti himādrikukṣisambhave /
janapade śreyase bhadre śāntiṃ kartu samārabhe // verse 30.5 //
madhyadeśe tathā mantrāḥ sidhyantyete padmasambhavā /
gajomānikule cāpi siddhistatra pradṛśyate // verse 30.6 //
pañcikasya ca yakṣasya hārītyā yakṣayonijā /
gāndharvā ye tu mantrā vai siddhisteṣāṃ samoditā // verse 30.7 //
kāśipuryāṃ tato nityaṃ magadheṣu samantataḥ /
aṅgadeśe tathā prācyāṃ kāmarūpe samantataḥ // verse 30.8 //
lauhityāṃ tu taṭe ramye vaṅgadeśeṣu sarvataḥ /
jambhalasya bhavet siddhi tathā maṇikulodite // verse 30.9 //
samudratīre dvīpeṣu sarvatatra jalāśraye /
siṃhalānāṃ purī ramyā siddhyante mantradevatā // verse 30.10 //
bhṛkuṭī caiva + + + mahāśriyā yaśasvinī /
sitākhyāḥ sarvamantrāstu catuḥkumāryā mahodadhau // verse 30.11 //
sidhyante tatra vai sthāne pūrvadeśe samantataḥ /
vindhyakukṣiniviṣṭāśca agrendre ca samantataḥ // verse 30.12 //
kārtikeyo'tha mañjuśrīḥ siddhyante ca samantataḥ /
śṛṅgāragahvaraḥ kukṣādreḥ kandare ca sakānane // verse 30.13 //
(Vaidya 252)
siddhirvināyakāṃ tatra vighnakartā sajāpinām /
hastākārasamāyuktānekadantāṃ mahaujasām // verse 30.14 //
aśvarūpā tathānekā + + + kāraśālinām /
īśānasya sutāṃ divyāṃ vividhāṃ vighnakārakām // verse 30.15 //
tatproktā mantrayuktāṃśca siddhikṣetraṃ pradṛśyate /
mātarā vividhākārāṃ grahāṃścaiva sudāruṇām // verse 30.16 //
pretāyonisamādiṣṭā mānuṣāhāranairrṛtām /
pretarājñaḥ samādiṣṭaṃ siddhikṣetraṃ tatoditam // verse 30.17 //
tadādyāt sarvabhūtānāṃ siddhikṣetraṃ samādiśet /
vajrakrauñco mahāvīryaḥ siddhyante tatra vai diśe // verse 30.18 //
āsurā mantramukhyāstu ye cānye laukikāstathā /
siddhyante tatra mantrā vai dakṣiṇāṃ diśimāśritāḥ // verse 30.19 //
pretarājñastathā nityaṃ yamasyaiva vinirdiśet /
siddhyante jātyamantrāṃstu saśaivā ca savaiṣṇavā // verse 30.20 //
krūrāścākrūrakarmeṣu kṣetramādiṣvadakṣaṇam /
vajrapāṇisamādiṣṭā mantrāḥ krūrakarmiṇaḥ // verse 30.21 //
dakṣiṇāpathamāsṛtya sidhyante pāpakarmiṇām /
aśubhaṃ phalaniṣphattiṃ dṛśyate tatra vai diśe // verse 30.22 //
ādityabhāṣitā ye mantrāḥ saumyāścaiva prakīrtitāḥ /
aindrā mantrāḥ prasidhyante paścime diśi śobhane // verse 30.23 //
svayaṃ tatra + sidhyeta yakṣendro'tra maharddhikaḥ /
dhanadaḥ sarvabhūtānāṃ bāliśānāṃ tu mohinām // verse 30.24 //
cittaṃ dadāti jantūnāṃ vidhidṛṣṭena hetunā /
siddhyante paścime deśe bhogavānarthasādhakaḥ // verse 30.25 //
dhanado nāma nāmena viśruto'tra mahītale /
vajrapāṇiḥ svayaṃ yakṣaḥ bodhisattvo maharddhikaḥ // verse 30.26 //
mantramukhyo varaśreṣṭho daśabhūmādhipaḥ svayam /
siddhyante sarvamantrā vai vajrābjakulasambhavā // verse 30.27 //
tathāṣṭakulikā mantrā aṣṭabhyo dikṣu niśritā /
uttarāyāṃ diśi sidhyante mantrā vai jinasambhavā // verse 30.28 //
pūrvadeśe tathā siddhiḥ mantrā vai padmasambhavā /
dakṣiṇāpathaniśṛtya sidhyante kuliśālayāḥ // verse 30.29 //
(Vaidya 253)
paścimena gajaḥ proktā vidiśe maṇikulastathā /
paścime cottare sandhau siddhisteṣu prakalpitā // verse 30.30 //
paścime dakṣiṇe cāpi sandhau yakṣakulastathā /
dakṣiṇe pūrvadigbhāge śrāvakānāṃ mahaujasām // verse 30.31 //
kulākhyaṃ teṣu dṛṣṭaṃ vai tatra sthāneṣu sidhyati /
pūrvottare diśābhāge pratyekānāṃ jinasambhavam // verse 30.32 //
kulākhyaṃ bahumataṃ loke siddhisteṣu tatra vai /
adhaścaiva diśābhāge sidhyante sarvalaukikā // verse 30.33 //
pātālapraveśikā mantrā vai sidhyante'ṣṭakuleṣu ca /
lokottarā tathā mantrā uṣṇīṣādyāḥ prakīrtitāḥ // verse 30.34 //
siddhimāyānte te ūrdhvaṃ cakravartijinoditā /
diksamantāt sarvatra vajriṇasya tu siddhyati // verse 30.35 //
tathānye mantrarāṭ sarve abjayonisamudbhavā /
siddhyante sarvadā sarve sarvemantrāśca bhogadā // verse 30.36 //
siddhyante sarvakāle'smiṃ vajrābjakulayorapi /
etat kṣetraṃ tu nirdiṣṭaṃ kālaṃ tat parikīrtyate // verse 30.37 //
utpatteḥ sarvabuddhānāṃ mantrasiddhi jinoditām /
madhyakāle tu buddhānāṃ abjavajrasamudbhavām // verse 30.38 //
mantrāṇāmanyakāle'smin tadanyeṣāṃ mantraśālinām /
siddhiśca kālataḥ proktā nānyakāle prakīrttitā // verse 30.39 //
tapasāduttamā siddhistribhirjanyairavāpnuyāt /
sātatyajāpināṃ mantraṃ tadbhaktāṃ gatamānasām // verse 30.40 //
prasannānāṃ jinaputrāṇāṃ iha janme'pi sidhyati /
ratnatraye ca bhaktānāṃ bodhicittavibhūṣitām // verse 30.41 //
saṃvarasthāṃ mahāprājñaṃ tantramantraviśāradām /
mantrāḥ siddhyantyayatnena bodhisaṃvaratasthitām // verse 30.42 //
sattvānāṃ karmasiddhistu ātmasiddhimudāhṛtā /
siddhā eva sadā mantrā asiddhā sattvamohitā // verse 30.43 //
ata eva jinendraistu kalparāja udāhṛtaḥ /
savistarakṛthā mantraṃ buddhaśreṣṭho hi saptamaḥ // verse 30.44 //
sa vavre munimukhyastu buddhacandro maharddhikaḥ /
jyeṣṭhaṃ ca buddhaputraṃ taṃ mañjughoṣo mahaujasam // verse 30.45 //
(Vaidya 254)
śṛṇu tvaṃ kumāra mantrāṇāṃ prabhāvagatinaiṣṭhikam /
yasmiṃ kāle sadā buddhaḥ dhriyante lokanāyakāḥ // verse 30.46 //
tasmiṃ kāle tadā siddhiḥ uṣṇīṣādyāṃ prakīrttitā /
cakravarttistathā rājā tejorāśiḥ prakīrtitaḥ // verse 30.47 //
sitātapatrajapoṣṇīṣa bahavaḥ varṇitā jinaiḥ /
evamādyāstathoṣṇīṣāḥ siddhyante tasmiṃ kāle // verse 30.48 //
cakravarttiryadā kāle jambūdvīpe bhaviṣyati /
dharmarājā ca sambuddhaḥ tiṣṭhate dvipadottamaḥ /
tasmiṃ kāle bhavet siddhiḥ mantrāṇāṃ sarvabhāṣitāmiti // verse 30.49 //

āryamañjuśriyamūlakalpādbodhisattvapiṭakāvataṃsakānmahāyānavaipulyasūtrādaṣṭāviṃśatimaḥ kṣetrakālavidhiniyamapaṭalavisaraḥ parisamāptamiti //


__________________________________________________________(Vaidya 255)
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: