Divyavadana [sanskrit]

107,417 words

The Sanskrit edition of the Divyavadana (“divine narratives”) represents a collection of 38 ancient Buddhist stories belonging to the Mulasarvastivada Vinaya texts, possibly dating to 2nd century CE. These stories (avadanas) typically revolve around individual persons and how their actions in past lives affect their Karma in the present. Original title: Divyāvadāna (दिव्यावदान).

Chapter 22 - Candraprabhabodhisattvacarya-avadāna

[195.001]. candraprabhabodhisattvacaryāvadānam/

[195.002]. evaṃ mayā śrutam/
[195.002]. ekasmin samaye bhagavān bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśābhirbhikṣuśataiḥ/
[195.003]. tatra bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ sarvasaṃśayacchettāraṃ buddhaṃ bhagavantaṃ papracchuh--paśya bhadanta, yāvadāyuṣmantau śāriputramaudgalyāyanau tatprathamataraṃ nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtau, na tveva pitṛmaraṇamāgamitavantau/
[195.005]. atredānīṃ bhikṣavaḥ kimāścaryam yadetarhi śāriputramaudgalyāyanau bhikṣū vigatarāgau vigatadveṣau vigatamohau parimuktau jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaur nistṛṣṇau nirupādānau prahīṇasarvāhaṃkāramamakārāsmimānābhiniveśānuśayau tiṣṭhati buddhapramukhe bhikṣusaṃghe tatprathamataraṃ nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtau, na tveva pitṛmaraṇamāgamitavantau/
[195.009]. yattvatīte'dhvani śāriputramaudgalyāyanau sarāgau sadveṣau samohāvaparimuktau jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsairmamāntike cittamabhiprasādya kālaṃ kṛtvā kāmadhātumatikramya brahmaloka upapannau, na tveva pitṛmaraṇamāgamitavantau, tacchrūyatām//
[195.013]. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo'tīte'dhvanyuttarāpathe bhadraśilā nāma nagarī rājadhānī abhūt, ṛddhā ca sphītā ca kṣemā ca subhikṣā ca ākīrṇabahujanamanuṣyā ca/
[195.014]. dvādaśayojanānyāyāmena dvādaśayojanāni vistareṇa caturasrā caturdvārā suvibhaktā uccaistoraṇagavākṣavātāyanavedikāpratimaṇḍitā nānāratnasampūrṇā susamṛddhasarvadravyavaṇigjananiketā pārthivāmātyagṛhapatiśreṣṭhirāṣṭrikanīti(?)maulidharāṇāmāvāso vīṇāveṇupaṇavasughoṣakavallarīmṛdaṅgabherīpaṭahaśaṅkhanirnāditā/
[195.018]. tasyāṃ ca rājadhānyāmagurugandhāścandanagandhāścūrṇagandhāḥ sarvakālikāśca kusumagandhā nānāvātasamīritā atiramaṇīyā vīthīcatvaraśṛṅgāṭakeṣu vāyavo vāyanti sma/
[195.019]. hastyaśvarathapattibalakāyasampannā yugyayānopaśobhitā vistīrṇātiramaṇīyavīthīmahāpathā ucchritavicitradhvajapatākā toraṇagavākṣārdhacandrāvanaddhā amarālaya iva śobhate/
[195.021]. utpalapadmakumudapuṇḍarīkāni surabhijalajakusumaparimaṇḍitāni svādusvacchaśītalajalaparipūrṇapuṣkiriṇītaḍāgodapānaprasravaṇopaśobhitā śālatālatamālasūtra(?)karṇikārāśokatilakapuṃnāganāgakeśaracampakabakulātimuktakapāṭalāpuṣpasaṃchannā kalaviṅkaśukaśārikākokilabarhigaṇajīvaṃjīvakonnāditavanaṣaṇḍodyānaparimaṇḍitā/
[195.025]. bhadraśilāyāṃ ca rājadhānyāmanyataraṃ maṇigarbhaṃ nāma rājodyānaṃ nānāpuṣpaphalavṛkṣaviṭapopaśobhitaṃ sodapānaṃ haṃsakrauñcamayūraśukaśārikākokilajīvaṃjīvakaśakunimanojñaravanir nāditamatiramaṇīyam/
[195.027]. evaṃ suramaṇīyā bhadraśilā rājadhānī babhūva/
[195.027]. bhadraśilāyāṃ rājādhānyāṃ rājābhūccandraprabho nāma abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko divyacakṣuścaturbhāgacakravartī dhārmiko dharmarājā jambudvīpe rājyaiśvaryādhipatyaṃ kāritavān svayamprabhuḥ/
[195.029]. na khalu rājñaścandraprabhasya gacchato'ndhakāraṃ bhavati, na ca maṇirvā pradīpo ulkā purastāt nīyate, api tu svakāt kāyāt rājñaścandraprabhasya prabhā niścaranti tadyathā candramaṇḍalādraśmayaḥ/
[195.032]. anena kāraṇena rājñaścandraprabhasya candraprabha iti saṃjñā babhūva//

[196.001]. [196] tena khalu samayenāsmiñ jambudvīpe'ṣḍaṣaṣṭinagarasahasrāṇi babhūvurbhadraśilārājadhānīprabhukhāni ṛddhāni sphītāni kṣemāṇi subhikṣāṇyākīrṇabahujanamanuṣyāṇi/
[196.002]. apīdānīṃ jambudvīpakā akarā abhūvann aśulkā atarapaṇyāḥ/
[196.003]. kṛṣisampannāḥ saumyā janapadā babhūvuḥ/
[196.003]. kukkuṭasampātamātrāśca grāmanigamarāṣṭrarājadhānyo babhūvuḥ/
[196.004]. tena khalu samayena catuścatvāriṃśadvarṣasahasrāṇi jambudvīpe manuṣyāṇāmāyuṣaḥ pramāṇamabhūt/
[196.005]. rājā candraprabho bodhisattvo'bhūt sarvaṃdadaḥ sarvaparityāgī niḥsaṅgaparityāgī ca/
[196.006]. mahati tyāge vartate/
[196.006]. tena bhadraśilāyāṃ rājadhānyāṃ nirgatya bahirdhā nagarasya caturṣu nagaradvāreṣu catvāro catvāro mahāyajñavāṭā māpitāśchatradhvajayūpapatākātyucchritāḥ/
[196.007]. tataḥ suvarṇabherīḥ saṃtāḍya dānāni dīyante, puṇyāni kriyante, tadyathā--annamannārthibhyaḥ, pānaṃ pānārthibhyaḥ, svādyabhojyamālyavilepanavastraśayanāsanāpāśrayāvāsapradīpacchatrāṇi rathā ābharaṇānyalaṃkārāḥ, suvarṇapātryo rūpyacūrṇaparipūrṇāḥ, rūpyapātryaḥ suvarṇaparipūrṇāḥ, suvarṇaśṛṅgāśca gāvaḥ kāmadohinyaḥ/
[196.011]. kumārāḥ kumārikāśca sarvālaṃkāravibhūṣitāḥ kṛtvā pradānāni dīyante/
[196.011]. vastrāṇi nānāraṅgāni nānādeśasamucchritāni nānāvicitrāṇi, tasyathā--paṭṭāṃśukacīnakauśeyadhautapaṭṭavastrāṇyūrṇādukūlamayaśobhanavastrāṇyaparāntakaphalakaharyaṇikambalaratnasuvarṇaprāvarakākāśikāṃśukṣomakādyāḥ/
[196.014]. rājñā candraprabheṇa tāvantaṃ dānamanudattam, yena sarve jambudvīpakā manuṣyā āḍhyā mahādhanā mahābhogāḥ saṃvṛttāḥ/
[196.015]. rājñā candraprabheṇa tāvanti hastyaśvarathacchatrāṇi pradānamanupradattāni, yathā asmiñ jambudvīpe ekamanuṣyo'pi padbhyāṃ na gacchati/
[196.016]. sarve jambudvīpakā manuṣyā hastipṛṣṭhaiśca caturaśvayuktaiśca rathairuparisuvarṇamayai rūpyamayaiścātapatrairudyānenodyānaṃ grāmeṇa grāmamanuvicaranti sma/
[196.018]. tato rājñaścandraprabhasyaitadabhavat--kiṃ punarme itvareṇa dānena pradattena? yannvaham yādṛśānyeva mama vastrālaṃkārāṇyābharaṇāni, tādṛśānyeva dānamanuprayaccheyam, yat sarve jambudvīpakā manuṣyā rājakrīḍayā krīḍeyuḥ/
[196.020]. atha rājā candraprabho jambudvīpakebhyo manuṣyebhyo maulipaṭṭavastrālaṃkārābharaṇāṇyanuprayacchati, tadyathā--harṣakaṭakakeyūrāhārārdhahārādīn pradānamanuprayacchati sma/
[196.022]. rājñā candraprabheṇa tāvanti rājārhāṇi vastrāṇyalaṃkārāṇi maulayaḥ paṭṭāścānupradattāḥ, yena sarve jambudvīpakā manuṣyā maulidharāḥ paṭṭadharāśca saṃvṛttāḥ/
[196.023]. rājñaścandraprabhasyākṛtistādṛśā eva sarve jambudvīpakā manuṣyāḥ saṃvṛttāḥ/
[196.024]. tato rājñā candraprabheṇāṣṭaṣaṣṭiṣu nagarasahasreṣu ghaṇṭāvaghoṣaṇaṃ kāritam--sarve bhavanto jambudvīpakā manuṣyā rājakrīḍayā, krīḍantu, yāvadahaṃ jīvāmīti/
[196.026]. atha jambudvīpakā manuṣyā rājñaścandraprabhasya ghaṇṭāvaghoṣaṇāṃ śrutvā sarva eva rājakrīḍayā krīḍitumārabdhāḥ/
[196.027]. vīṇāveṇupaṇavasughoṣakavallarībherīpaṭahamṛdaṅgatālaśaṅkhasahasraistūryaśabdaśataiśca vādyamānaiḥ keyūrahāramaṇimuktābharaṇakuṇḍaladharāḥ sarvālaṃkāravibhūṣitapramadāgaṇaparivṛtā rājaśriyamanubhavanti sma/
[196.029]. tena khalu samayena jambudvīpakānāṃ manuṣyāṇāṃ rājalīlayā krīḍatām yaśca vīṇāveṇupaṇavasughoṣakavallarībherīmṛdaṅgapaṭahaśabdo yaścāṣṭaṣaṣṭiṣu tālavaṃśanirghoṣo yaścandraprabhasya caturṣu mahāyajñavāṭeṣu suvarṇabherīṇāṃ tāḍyamānānāṃ varṇamanojñaśabdo niścarati, tena sarvo jambudvīpo manojñaśabdanādito'bhūt tadyathā devānāṃ trāyastriṃśānāmabhyantaraṃ devaputam [197] nṛttagītavāditaśabdena nirnāditam/

[197.001]. evameva tasmin kāle tasmin samaye sarvo jambudvīpavāsināṃ janakāyastena gītavāditaśabdena ekāntasukhasamarpito'tyarthaṃ ramate/
[197.002]. tena khalu samayena bhadraśilāyāṃ rājadhānyāṃ dvāsaptatirayutakoṭīśatāni manuṣyāṇāṃ prativasanti sma/
[197.004]. teṣāṃ rājā candraprabha ṛṣṭo babhūva priyo manāpaśca/
[197.004]. apīdānīṃ varṇākṛtiliṅgasthairyamasya nirīkṣamāṇā na tṛptimupayānti sma/
[197.005]. yasmiṃśca samaye rājā candraprabho mahāyajñavāṭaṃ gacchati, tasmin samaye prāṇikoṭīniyutaśatasahasrāṇyavalokayanti, evaṃ cāhuh--devagarbho batāyaṃ rājā candraptabha iha jamudvīpe rājyaṃ kārayati/
[197.007]. na khalu manuṣyā īdṛgvarṇasaṃsthānā yādṛśā devasya candraprabhasyeti/
[197.008]. rājā candraprabho yena yenāvalokayati, tena tena strīsahasrāṇyavalokayanti--dhanyāstāḥ striyo yāsāmeṣa bharteti/
[197.009]. tacca śuddhairmanobhir nānyathābhāvāt/
[197.009]. evaṃ darśanīyo rājā candraprabho babhūva/
[197.010]. candraprabhasya rājño'rdhatrayodaśāmātyasahasrāṇi/
[197.010]. teṣāṃ dvau agrāmātyau mahācandro mahīdharaśca/
[197.011]. vyaktau paṇḍitau medhāvinau guṇaiśca sarvāmātyamaṇḍalaprativiśiṣṭau sarvādhikṛtau rājaparikarṣakau rājaparipālakau/
[197.012]. alpotsuko rājā sarvakarmānteṣu/
[197.013]. mahācandraścāgrāmātyo'bhīkṣṇaṃ jambudvīpakān manuṣyān daśasu kuśaleṣu karmapatheṣu niyojayati--imān bhavanto jambudvīpakā manuṣyā daśa kuśalān karmapathān samādāya vartatheti/
[197.014]. yādṛśī ca rājñaścakravartino'vavādānuśāsanī, tādṛśī mahācandrasyāmātyasyāvavādānuśāsanī babhūva/
[197.016]. mahācandrasyāgrāmātyasya rājā candraprabha iṣṭaścābhūt priyaśca manāapaśca/
[197.016]. apīdānīṃ varṇākṛtiliṅgasaṃsthānamasya nirīkṣamāṇo na tṛptimupayāti//
[197.018]. yāvadapareṇa samayena mahācandreṇāgrāmātyena svapno dṛṣṭah--rājñaścandraprabhasya dhūmavarṇaiḥ piśācairmaulirapanītaḥ/
[197.019]. prativibuddhasya cābhūdbhayam, abhūcchaṅkitatvam, abhūdromaharṣah-- haiva devasya candraprabhasya śiroyācanaka āgacchet/
[197.020]. devaśca sarvaṃdadaḥ/
[197.020]. sarvaparityāge nāstyasya kiṃcidaparityaktaṃ dīnānāthakṛpaṇavanīpakayācanakebhya iti/
[197.021]. tasya buddhirutpannā--na mayā rājñaścandraprabhasya svapno nivedayitavyaḥ/
[197.022]. api tu ratnamayāni śirāṃsi kārayitvā koṣakoṣṭhāgāraṃ praveśya sthāpayitavyāni/
[197.023]. yadi nāma kaściddevasya śiroyācanaka āgacchet, tamenamebhī ratnamayaiḥ śirobhiḥ pralobhayiṣyāmi/
[197.024]. iti viditvā ratnamayāni śirāṃsi kārayitvā koṣakoṣṭhāgareṣu prakṣipya sthāpitavān/
[197.025]. apareṇa samayena mahīdhareṇāgrāmātyena svapno dṛṣṭah--sarvaratnamayaḥ potaścandraprabhasya kulasthaḥ śataśo viśīrṇaḥ/
[197.026]. dṛṣṭvā ca punarbhītastrastaḥ saṃvignah-- haiva rājñaścandraprabhasya rājyacyutirbhaviṣyati jīvitasya cāntarasya cāntarāya iti/
[197.027]. tena brāhmaṇā ye naimittikā vipaścikāścāhūya uktāh--bhavantaḥ, mayedṛśaḥ svapno dṛṣṭaḥ, nirdoṣaṃ kuruteti/
[197.028]. tatastairbrāhmaṇair naimittikairvipaścikaiśca samākhyātam--yādṛśo'yaṃ tvayā svapno dṛṣṭaḥ, nacirādeva rājñaścandraprabhasya śiroyācanaka āgamiṣyati/
[197.030]. sa cāsyāmeva bhadraśilāyāṃ rājadhānyāmavatariṣyatīti/
[197.030]. tato mahīdharo'grāmātyaḥ svapnanirdeśaṃ śrutvā kare kapolaṃ dattvā cintāparo vyavasthitah--atikṣipraṃ rājñaścandraprabhasya maitrātmakasya kāruṇikasya sattvavatsalasyānityatābalaṃ pratyupasthitamiti/
[197.032]. athāpareṇa samayenārdhatrayodaśābhiramātyasahasraih[198] svapno dṛṣṭah--rājñaścandraprabhasya caturṣu yajñavāṭeṣu karoṭapāṇibhiryakṣaiścachatradhvajapatākāḥ pātitāḥ, suvarṇabheryaśca bhinnāḥ/

[198.002]. dṛṣṭvā ca punarbhītāstrastāḥ saṃvignāh-- haiva rājñaścandraprabhasya mahāpṛthivīpālasya maitrātmakasya kāruṇikasya sattvavatsalasyānityatābalamāgacchet, haiva asmākaṃ devena sārdhaṃ nānābhāvo bhaviṣyati vinābhāvo viprayogaḥ, haiva atrāṇo'paritrāṇo jambudvīpo bhaviṣyatīti/
[198.005]. rājñā candraprabheṇa śrutam/
[198.005]. tena śrutvā aṣṭaṣaṣṭinagarasahasreṣu ghaṇṭāvaghoṣaṇaṃ kāritam--rājalīlayā bhavantaḥ sarve jambudvīpakā mānuṣyāḥ krīḍantu yāvadahaṃ jīvāmi/
[198.007]. kim yuṣmākaṃ māyopamaiḥ svapnopamaiścintitaih? rājñaścandraprabhasya ghaṇṭāvaghoṣaṇaṃ śrutvā sarva eva jambudvīpakā manuṣyā rājalīlayā krīḍitumārabdhāḥ, vīṇāvoṇupaṇavasughoṣakavallarībherīmṛdaṅgatālaśaṅkhasahasraistūryaśabdaśataiśca vādyamānaiḥ keyūrahāramaṇimuktābharaṇakuṇḍaladharāḥ sarvālaṃkāravibhūṣitapramadāgaṇaparivṛtāa rājaśriyamanubhavanti sma/
[198.010]. tena khalu samayena jambudvīpakānāṃ manuṣyāṇāṃ rājakrīḍayā krīḍatām yaśca rājñaścandraprabhasya caturṣu mahāyajñavāṭeṣu suvarṇabherīṇāṃ tāḍyamānānāṃ valgurmanojñaḥ śabdo niścarati, tena sarvo jambudvīpo manojñaśabdanir nādito'bhūt/
[198.013]. tadyathā devānāṃ trāyastriṃśānāmanyataraṃ devapuraṃ nṛttagītavāditam, evameva tasmin kāle tasmin samaye sarvo jambudvīpanivāsī janakāyastena gītaśabdenaikāntasukhasamarpito'tyarthaṃ ramate//
[198.016]. tena khalu samayena gandhamādane parvate raudrākṣo nāma brāhmaṇaḥ prativasati sma indrajālavidhijñaḥ/
[198.017]. aśrauṣīdraudrākṣo brāhmaṇo bhadraśilāyāṃ rājadhānyāṃ candraprabho nāma rājā sarvaṃdado'smītyātmānaṃ pratijānīte/
[198.018]. yannvahaṃ gatvā śiro yāceyamiti/
[198.018]. tasyaitadabhavat--yadi tāvat sarvadado bhaviṣyati, mama śiro dāsyati/
[198.019]. api tu duṣkarametadasthānamanavakāśo yadevamiṣṭaṃ kāntaṃ priyaṃ manāpamuttamāṅgaṃ parityakṣyati yaduta śīrṣam, nedaṃ sthānaṃ vidyate/
[198.021]. iti viditvā gandhamādanāt parvatādavatīrṇaḥ/
[198.021]. atha gandhamādananivāsinī devatā vikroṣṭumārabdhā-- kaṣṭaṃ rajñaścandraprabhasya maitrātmakasya mahākāruṇikasya sattvavatsalasyānityatābalaṃ pratyupasthitamiti/
[198.023]. tena khalu samayena sarvajambudvīpa ākulākulaḥ, dhūmāndhakāraḥ, upakāpātāḥ, diśodāhāḥ, antarīkṣe devadundubhayo'bhinadanti/
[198.024]. bhadraśilāyāṃ ca rājadhānyāṃ nātidūre pañcābhijño ṛṣiḥ praivasati viśvāmitro nāṃnā pañcaśataparivāro maitrātmakaḥ kāruṇikaḥ sattvavatsalaḥ/
[198.026]. atha sa ṛṣiḥ sarvajambudvīpamākulaṃ dṛṣṭvā māṇavakānāmantrayate--yatkhalu māṇavakā jānīta sarvajambudvīpa etarhyākulākulo dhūmāndhakāraḥ/
[198.027]. sūryācandramasau evamahānubhāvau na bhāsato na tapato na virocataḥ/
[198.028]. nūnaṃ kasyacinmahāpuruṣasya nirodho bhaviṣyati/
[198.028]. tathā hi--
[198.029]. rodanti kinnaragaṇā vanadevatāśca dhikkāramutsṛjanti devagaṇā pi na sthuḥ/
[198.031]. candro na bhāti na vibhāti sahasraraśmir naiva vādyavāditaravo'pi niśāmyate'tra//1//

[199.001]. [199] ete hi pādapagaṇāḥ phalapuṣpanaddhā bhūmau patanti pavanairapi cālitāni/
[199.003]. saṃśrūyate dhvanirayaṃ ca yathātibhīmo vyakto bhaviṣyati pure vyasanaṃ mahāntam//2//
[199.005]. ete bhadraśilānivāsaniratāḥ sarve saduḥkhā janā atyantapratiśokaśalyavihatāḥ praspandakaṇṭhānanāḥ/
[199.007]. etāścandranibhānanā yuvatayo rodanti veśmottame sarve ca prarudanti tīvrakaruṇāḥ santaḥ śmaśāne yathā//3//
[199.009]. kiṃ kāraṇaṃ puranivāsijanāḥ samagrāḥ saṃpiṇḍitaṃ manasi duḥkhamidaṃ vahanti/
[199.011]. utkrośatāmaniśamardhakṛtāgrahastairaiśvaryamapratisamaṃ niruṇaddhi vācam//4//
[199.013]. ete payodā vinadantyatoyā jalāśrayāḥ śokamamī vrajanti/
[199.015]. bhuvorivāmbhasi ca bālasamīraṇāstā vātāḥ pravānti ca kharā rajasā vimiśrāḥ//5//
[199.017]. aśivāni nimittāni pravaraṇi hi sāmpratam/
[199.018]. kṣemāṃ diśamato'smākamito gantuṃ kṣamo bhavet//6//
[199.019]. api tu khalu māṇavakā rājñaścandraprabhasya caturṣu mahāyajñavāṭeṣu suvarṇabherīṇāṃ tāḍyamānānāṃ na bhūyo manojñaḥ svaro niścarati/
[199.020]. nūnaṃ bata bhadraśilāyāṃ mahānupadravo bhaviṣyatīti//
[199.021]. atha raudrakṣo brāhmaṇo bhadraśilāyāṃ rājadhānyāmanuprāptaḥ/
[199.021]. tato nagaravivāsinī devatā raudrākṣaṃ brahmaṇaṃ dūrādeva dṛṣṭvā yena rājā candraprabhāstenopasaṃkrāntā/
[199.022]. upasaṃkramya rājānaṃ candraprabhamidamavocat--yatkhalu deva jānīyāh--adya devasya yācanaka āgamiṣyati hiṃsako viheṭhako'vatāraprekṣī avatāragaveṣī/
[199.024]. sa devasya śiro yāciṣyatīti/
[199.024]. taddevena sattvānāmarthāyātmānaṃ paripālayitavyamiti/
[199.025]. atha rājā candraprabhaḥ śiroyācanakamupaśrutya pramuditamanā vismayotphalladṛṣṭirdevatāmuvāca--gaccha devate, yadyāgamiṣyati, ahamasya dīrghakālābhilaṣitaṃ manorathaṃ paripūrayiṣyamīti/
[199.027]. atha devatā rājñaścandraprabhasya idamevamrūpaṃ vyavasāyaṃ viditvā duḥkhinī durmanaskā vipratisāriṇī tatraivāntarhitā/
[199.028]. atha rājñaścandraprabhasyaitadabhavat--kimatrāścaryam yadahamannamannārthibhyo'nuprayacchāmi, pānaṃ pānārthibhyo vastrahiraṇyasuvarṇamaṇimuktādīṃs tadarthibhyaḥ/
[199.030]. yannvaham yācanakebhyaḥ svaśarīramapi parityajeyamiti/
[199.030]. tato raudrākṣo brāhmaṇo dakṣiṇena nagaradvāreṇa praviśan devatayā nivāritah--gaccha pāpabrāhmaṇa, praviśa/
[199.031]. kathamidānīṃ tvam [200] mohapuruṣa rājñaścandraprabhasya maitrātmakasya kāruṇikasya sattvavatsalasyānekaguṇasampannasya jambudvīpaparipālakasyādūṣiṇo'napakāriṇaḥ śiraśchetsyasi? raudracitta pāpabrāhmaṇa, praviśeti/

[200.003]. yāvadetat prakaraṇaṃ rājñā candraprabheṇa śrutam--yācanako me nagaradvāre devatayā vidhāryate iti/
[200.004]. śrutvā ca punarmahācandramagrāmātyamāmantrayate--yatkhalu mahācandra jānīyāh--yācanako me nagaradvāri devatayā vidhāryate/
[200.005]. gaccha, śīghraṃ matsakāśamānayeti/
[200.005]. evaṃ deveti mahācandro'grāmātyo rājñaścandraprabhasya pratiśrutya nagaradvāraṃ gatvā tāṃ devatāmuvāca--yatkhalu devate jānīyāh--praviśatveṣa brāhmaṇa, rājā candraprabha enamāhvāpayata iti/
[200.007]. tato nagaranivāsinī devatā mahācandramagrāmātyamidamavocat--yatkhalu mahācandra jānīyāh--eṣa brāhmaṇo raudracitto niṣkāruṇiko rājñaścandraprabhasya vināśārthaṃ bhadraśilāmanuprāptaḥ/
[200.009]. kimanena durātmanā praveśitena? eṣa mayā devate upāyaścintito yenāyaṃ brāhmaṇo na prabhaviṣyati devasya śiro grahītumiti/
[200.011]. atha mahācandro'grāmātyo raudrākṣaṃ brāhmaṇamādāya nagaraṃ praviśya ratnadharānājñāpayati--ānīyantāṃ bhavanto ratnamayāni śirāṃsi/
[200.013]. asmai brāhmaṇāya dāsyāmīti/
[200.013]. bhāṇḍāgārikai ratnamayānāṃ śīrṣāṇāṃ rājadvāre rāśiḥ kṛtaḥ/
[200.014]. mahācandreṇāgrāmātyena raudrākṣasya ratnamayāni śīrṣāṇyupadarśitāni--pratigṛhṇa tvaṃ mahābrāhmaṇa prabhūtāni ratnamayāni śīrṣāṇi/
[200.015]. yāvadāptaṃ ca te hiraṇyasuvarṇamanuprayacchāmi, yena te putrapautrāṇāṃ jīvikā bhaviṣyati/
[200.016]. kiṃ te devasya śīrṣeṇa majjāśiṅghāṇakavasādipūrṇeneti? evamukte raudrākṣo brāhmaṇo mahācandramagrāmātyamidamavocat--na ratnamayairme śirobhiḥ prayojanam/
[200.018]. nāpi hiraṇyasuvarṇena/
[200.018]. api tvahamasya mahāpṛthivīpālasya sarvaṃdadasya sakāśamāgataḥ śiraso'rthāya/
[200.019]. evamukte mahācandramahīdharau agrāmātyau kare kapolaṃ dattvā cintāparau vyavasthitau--kimidānīṃ prāptakālamiti/
[200.020]. athaitadvṛttāntamupaśrutya rājā candraprabho mahācandramahīdharau agrāmātyau dūreṇa prakrośyaitadavocat--ānīyatāmeṣa matsamīpam/
[200.021]. ahamasyaivaṃ manorathaṃ pūrayiṣyāmīti/
[200.022]. evamukte mahācandramahīdharau agrāmātyau sāśrudurdinavadanau karuṇakaruṇaṃ paridevamānau abhirudya devasya maitrātmakasya kāruṇikasya sattvavatsalāsyānekaguṇasamuditasya jñānakuśalasya divyacakṣuṣo'nityatābalaṃ pratyupasthitam, adyāsmākaṃ devena sārdhaṃ nānābhāvo bhaviṣyati vinābhāvo viprayogo visamyogaḥ/
[200.025]. iti viditvā rājñaḥ pādayor nipatya ekānte niṣaṇṇau/
[200.025]. atha rājā candraprabhaḥ paramatyāgaprativiśiṣṭaṃ tyāgaṃ parityakukāmo dūrata eva taṃ brāhmaṇamāmantrayate--ehi tvaṃ brāhmaṇa, yacchatām yat prārthayase tadgṛhāṇeti/
[200.027]. atha raudrākṣo brāhmaṇo yena rājā candraprabhastenopasaṃkrāntaḥ/
[200.028]. upasaṃkramya rājānaṃ candraprabhaṃ jayenāyuṣā ca vardhayitvā rājānaṃ candraprabhamidamavocat--
[200.029]. dharme sthito'si vimale śubhabuddhisattva sarvajñatāmabhilaṣan hṛdayena sādho/
[200.031]. mahyaṃ śiraḥ sṛja mahākaruṇāgracetā mahyaṃ dadasva mama toṣakaro bhavādya//7//

[201.001]. [201] atha rājā candraprabho brāhmaṇasyāntikādidamevamrūpaṃ vākpravyāhāraṃ śrutvā pramuditamanāḥ prītivisphāritākṣo raudrākṣaṃ brāhmaṇamuvāca--hantedaṃ brāhmaṇa śiro'vighnataḥ sādhu pragṛhyatāmuttamāṅgamiti/
[201.003]. āha ca--
[201.004]. priyo yathā yadyapi caikaputrakastathāpi me kharpamidaṃ gṛhāṇa/
[201.006]. tvaccintitānāṃ phalamastu śīghraṃ śiraḥpradānāddhi labheya bodhim//8//
[201.008]. ityuktvā svayameva svaśiraso maulimapanītavān/
[201.008]. yadā ca rājā candraprabheṇa śiraso maulirapanītaḥ, tatsamanantarameva sarveṣāṃ jambudvīpakānāṃ manuṣyāṇāṃ maulayaḥ patitāḥ/
[201.010]. bhadraśilāyāṃ ca rājadhānyāṃ caturdiśamulkāpātā diśodāhāśca prādurbhūtāḥ/
[201.010]. nagaradevatābhiśca śabdo niścāritah--asya rājñaścandraprabhasya pāpabrāhmaṇo śiraśchetsyatīti/
[201.011]. tacchrutvā mahācandramahīdharau agrāmātyau rājñaścandraprabhasyedamevamrūpaṃ śarīraparityāgaṃ viditvā sāśrudurdidavadanau rājñaścandraprabhasya pādau pariṣvajyāhatuh--dhanyāste puruṣā deva ya evamatyadbhutarūpadarśanaṃ drakṣyantīri/
[201.014]. tau abhimukhamudvīkṣyamāṇau rājani candraprabhe cittamabhiprasādya raudrākṣe ca brāhmaṇe maitryacittamutpādya nāvāṃ śakṣyāmo nirupamaguṇādhārāsya devasyānityatāṃ draṣṭumiti tasminneva muhūrte kālagatau/
[201.016]. kāmadhātumatikramya brāhmalokamupapannau/
[201.016]. rājñaścandraprabhasyedamevamrūpaṃ vyavasāyaṃ buddhvā tāṃ ca nagaranivāsinīnāṃ devatānāmārtadhvanimupaśrutya bhaumā yakṣā antarikṣacarāśca yakṣāḥ krinditumārabdhāh-- kaṣṭamidānīṃ rājñaścandraprabhasya śarīranikṣepo bhaviṣyatīti//
[201.019]. atrāntare ca rājakuladvāre'nekāni praṇiśatasahasrāṇi saṃnipatitānyabhūvan/
[201.019]. tato raudrākṣo brāhmaṇastaṃ mahājanakāyamavekṣya śiro grahītum/
[201.021]. yadi ca te śiraḥ parityaktam, ekāntaṃ gacchāva iti/
[201.022]. evamukte rājā candraprabho raudrākṣaṃ brāhmaṇamavocat--evaṃ mahābrāhmaṇa kriyatām/
[201.023]. ṛddhyantāṃ tava saṃkalpāḥ, paripūryantāṃ manorathā iti/
[201.023]. atha rājā candraprabho rājā āsanādutthāya tīkṣaṇamasimādāya yena maṇiratnagarbhamudyānaṃ tenopasaṃkrāntaḥ/
[201.024]. atha rājā candraprabhasya idamevamrūpaṃ vyavasāyaṃ dṛṣṭvā bhadraśilāyāṃ rājadhānyāmanekāni prāṇiśatasahasrāṇi vikrośamānāni pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanubaddhāni/
[201.026]. so'drākṣīdrājā candraprabho mahājanasaṃnipātaṃ vikrośāntam/
[201.026]. dṛṣṭvā ca punaḥ samāśvāsayannāha--apramādaḥ karaṇīyaḥ kuśaleṣu dharmoṣviti/
[201.027]. saṃkṣepeṇa dharmadeśanāṃ kṛtvā raudrākṣaṃ brāhmaṇamādāya maṇiratnagarbhamudyānaṃ praviṣṭaḥ/
[201.028]. samanantarapraviṣṭasya rājñaścandraprabhasya maṇiratnagarbha udyāne bhadraśilāyāṃ chatrāṇi dhvajapatākāśca yena maṇiratnagarbhamudyānaṃ tenāvanāmitāḥ/
[201.029]. tato rājā candraprabho maṇiratnagarbhasyodyānasya dvāraṃ pidhāya taṃ taṃ raudrākṣaṃ brāhmaṇamāmantrayate--pratigṛhyatāṃ brāhmaṇa mamottamāṅgamiti/
[201.031]. evamukte raudrākṣo brāhmaṇo rājānaṃ candraprabhamuvāca--nāhaṃ śakṣyāmi devasya śiraśchettumiti/
[201.032]. maṇiratnagarbhasya codyānasya madhye kurabakaḥ/
[201.032]. tatra sarvakālikaścampakavṛkṣo[202] jātaḥ/

[202.001]. tato rājā candraprabhastīkṣṇamasiṃ gṛhītvā yena sarvakālikaścampakavṛkṣastenopasaṃkrāntaḥ/
[202.002]. atha devatāstasminnudyāne'dhyavasitāḥ, rājñaścandraprabhasyedamevamrūpaṃ svaśarīraparityāgaṃ viditvā vikroṣṭumārabdhāḥ/
[202.003]. evaṃ cāhuh--kathamidānīṃ tvaṃ pāpabrāhmaṇa rājñaścandraprabhasyādūṣiṇo'napakāriṇo mahājanavatsalasyānekaguṇasampannasya śiraśchetsyasīti? tato rājā candraprabha udyānadevatā nivārayati-- devatā mama śiroyācanakasyāntarāyaṃ kuruta/
[202.006]. tatkasya hetoh? bhūtapūrvaṃ devatā mamottamāṅgam yācanakasya devatāyā antarāyaḥ kṛtaḥ/
[202.007]. tayā devatayā bahu apuṇyaṃ prasūtam/
[202.007]. tatkasya detoh? yadi tayā devatayā antarāyo na kṛto'bhaviṣyat, mayā laghu laghvevānuttarajñānamadhigatamabhaviṣyat/
[202.008]. ataśca tvāmahamevaṃ bravīmi-- me tvamuttamāṅgayācanakasyāntarāyaṃ kuruṣveti/
[202.009]. asminneva te maṇiratnagarbha udyāne mayā sahasraśaḥ śiraḥparityāgaḥ kṛtaḥ, na ca me kenacidantarāyaḥ kṛtaḥ/
[202.010]. tasmāt tvaṃ devate mamottamāṅgayācanakasyāntarāyaṃ kuru/
[202.011]. eṣa eva devate sa pṛṣṭhībhūto maitreyo yo vyāghryā ātmānaṃ parityajya catvāriṃśatkalpasamprasthito maitreyo bodhisattva ekena śiraḥparityāgenāvapṛṣṭhīkṛtaḥ/
[202.013]. atha devatā rājñaścandraprabhasya maharddhitāmavetya tasmin rājani paraṃ prasādaṃ pravedayantī tūṣṇīmavasthitā/
[202.014]. atha rājā candraprabhaḥ samyakpraṇidhānaṃ kartumārabdhah--śṛṇvantu bhavantaḥ, ye daśādikṣu sthitā devatāsuragaruḍagandharvakinnarā adhyuṣitāḥ, ihāhamudyāne tyāgaṃ kariṣyāmi, asmiṃs tyāgaṃ svaśiraḥparityāgam yena cāhaṃ satyena svaśiraḥ parityajāmi, na rājyārthāya na svargārthāya na bhogārthāya na śakratvāya na brahmatvāya na cakravartivijayāya nānyatra kathamahamanuttarāṃ samyaksambodhimabhisambuddhya adāntān sattvān damayeyam, aśāntāñ śamayeyam, atīrṇāṃstārayeyam, amuktān mocayeyam, anāśvastānāśvāsayeyam, aparinirvṛtān parinirvāpayeyam/
[202.020]. anena satyena satyavacanena saphalaḥ pariśramaḥ syāt, parinirvṛtāsya ca sarṣapaphalapramāṇadhātavo bhaveyuḥ, asya ca maṇiratnagarbhasyodyānasya madhye mahān stūpaḥ syāt sarvastūpaprativiśiṣṭaḥ/
[202.022]. ye ca sattvāḥ śāntakāyā mahācaityaṃ vanditukāmā gaccheyuḥ, te taṃ sarvastūpaprativiśiṣṭaṃ dhātuparaṃ dṛṣṭvā viśrāntā bhaveyuḥ/
[202.023]. parinirvṛtasyāpi mama caityeṣu, janakāyā āgatya kārāṃ kṛtvā svargamokṣaparāyāṇā bhaveyuriti/
[202.024]. evaṃ samyak praṇidhānaṃ kṛtvā tasmiṃścampakavṛkṣe śikhāṃ baddhvā raudrākṣaṃ brāhmaṇamuvāca--āgaccha mahābrāhmaṇa, pratigṛhyatām/
[202.026]. me vighnaṃ kuruṣveti/
[202.027]. tato rājā candraprabha ātmanaḥ kāyasya sthāma ca balaṃ ca saṃjanya tasmiṃśca brāhmaṇe karuṇāsahagataṃ maitracittamutpādya śiraśichattvā raudrākṣāya brāhmaṇāya niryātitavān/
[202.028]. kālaṃ ca kṛtvā atikramya brahmalokaṃ praṇītatvācchubhakṛtsne devanikāye upapannaḥ/
[202.029]. samanantaraparityakte rājñā candraprabheṇa śirasi ayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātus triḥ kampitaḥ saṃkampitaḥ saṃprakampitaḥ, calitaḥ saṃcalitaḥ saṃpracalitaḥ, vyadhitaḥ pravyādhitaḥ saṃpravyādhitaḥ/
[202.031]. gaganatalasthāśca devatā divyānyutpalāni kṣeptumārabdhāḥ, padmāni kumudāni puṇḍarīkānyagarucūrṇāni tagaracūrṇāni candanacūrṇāni tamālapatrāṇi divyāni [203] māndāravāṇi puṣpāṇi, divyāni ca vādyāni pravādayitmārabdhāḥ, cailavikṣepāṃśca cākarṣuḥ/

[203.002]. tato raudrākṣo brāhmaṇaḥ śirograhāyodyānānnirgataḥ/
[203.002]. athāsminnantare'nekaiḥ prāṇiśatasahasrair nādo muktah-- kaṣṭam/
[203.003]. praghātito devaḥ sarvajanamanorathaparipūraka iti/
[203.003]. tata ekatyāḥ pṛthivyāmāvartante parivartante, eke bāhubhiḥ prakrośanti, kāścit prakīrṇakeśyo rudanti/
[203.004]. anekāni ca prāṇiśatasahasrāṇi saṃnipatitāni/
[203.005]. tata ekatyāstasminneva pradeśe sthitvā dhyānānyutpādya tatraiva kālaṃ kṛtvā śubhakṛtsne devanikāye upapannā rājñaścandraprabhasya sabhāgatāyām/
[203.006]. apare dhyānānyutpādya tatraiva kālaṃ kṛtvā bhāsvare devanikāye upapannāḥ/
[203.007]. apare prathamadhyānamutpādya kālaṃ kṛtvā brahmalokasabhāgatāyāmupapannāḥ/
[203.008]. aparaiḥ saṃnipātya rājñaścandraprabhasya śarīraṃ sarvagandhakāṣṭhaiścitāṃ citvā, dhmāpitāni ca asthīni sauvarṇakumbhe prakṣipya, caturmahāpathe śarīrastūpaḥ pratiṣṭāpitaḥ/
[203.010]. chatradhvajapatākāścāropitāḥ/
[203.010]. gandhairmālyairdhūpairdīpaiḥ puṣpaiḥ pūjāṃ kṛtvā candraprabhe rājani svacittamabhiprasādya kālagatāḥ ṣaṭsu devanikāyeṣu kāmāvacareṣu deveṣūpapannāḥ/
[203.012]. yaiśca tatra kārāḥ kṛtāḥ, sarve te svargamokṣaparāyaṇāḥ saṃvṛttā iti//
[203.013]. syātkhalu yuṣmākaṃ bhikṣavaḥ kāṅkṣā vimatirvā anyā tena kālena samayenottarāpathe bhadraśilā nāma rājadhānyabhūditi/
[203.014]. na khalu evaṃ draṣṭvyam/
[203.014]. tatkasya hetoh? eṣaiva takṣaśilā tena kālena tena samayena bhadraśilā nāma rājadhānī babhūva/
[203.015]. syātkhalu yuṣmākaṃ bhikṣavaḥ kāṅkṣā vimatirvā anyaḥ sa tena kālena tena samayenottarāpathe bhadraśilā nāma rājadhānyabhūditi/
[203.014]. na khalu evaṃ draṣṭavyam/
[203.014]. tatkasya hetoh? eṣaiva takṣaśilā tena kālena tena samayena bhadraśilā nāma rājadhānī babhūva/
[203.015]. syātkhalu yuṣmākaṃ bhikṣuvaḥ kāṅkṣā vimatirvā anyaḥ sa tena kālena tena samayena candraprabho nāma rājābhūditi/
[203.017]. na khalu evaṃ draṣṭavyam/
[203.017]. tatkasya hetoh? ahameva tena kālena tena samayena rājā candraprabho babhūva/
[203.018]. syātkhalu yuṣmākaṃ bhikṣavaḥ kāṅkṣā vimatirvā--anyaḥ sa tena kālena tena samayena raudrākṣo nāma brāhmaṇo'bhūditi/
[203.019]. na khalvevaṃ draṣṭavyam/
[203.019]. tatkasya hetoh? eṣa eva sa tena kālena tena samayena devadatto babhūva/
[203.020]. syātkhalu yuṣmākaṃ bhikṣavaḥ kāṅkṣā vimatirvā--anyau tau tena samayena mahācandramahīdharau agrāmātyau babhūvaturiti/
[203.020]. na khalvevaṃ draṣṭavyam/
[203.022]. tatkasya hetoh? etāveva mahācandramahīdharau agrāmātyau śāriputramaudgalyāyanau babhūvatuḥ/
[203.023]. tadāpyetau tatprathamataḥ kālagatau, na tveva putṛmaraṇamārāgitavantau iti//
[203.024]. idamavocadbhagavān/
[203.024]. āttamanasaste bhikṣavo'nye ca devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādayo bhagavato bhāṣitamabhyanandan//

[203.026]. candraprabhabodhisattvacaryāvadānaṃ nāma dvāviṃśatimam/

after this, ṃss. add:

tathā ca candraprabhabhūpatirbhūte
maṇikanakarajatavaiḍrruyendranīlādidraviṇavasanayānabhojanālāṃkāragrāmanagaranigamaviṣayarājyādayo
rājyarathasutakalatramāṃsarudhirakaracaraṇaśirokṣigrīvādisarvaparityāgamantareṇa
durgatijananamaraṇajarākaracaraṇakaraṇavikalatāpriyaviyogāditaraduḥkhopanipātabhayābhihatajanaparitrāṇakaraṇasamarthā
sakalabhuvanādhipatyābhiṣekamahatī gāthādhunī guṇasamṛddhir na
śakyate'dhigantumiti
kāruṇyādaśeṣajagadduḥkhopaśamakṛtaniścayah
praṇatasakalasāmantacūḍāmaṇimayūkhāvicchuritapādapīṭhah
turagagajarathavastrālaṃkārādiparityāgena
parīpūritaniravaśeṣajāmbūdvīpakajanamanorathah
sakalajanamanonayanahārī śiraḥ parityaktavān/
kathamityevamanuśrūyate iti//

Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: