Bodhisattvacharyavatara

by Andreas Kretschmar | 246,740 words

The English translation of the Bodhisattvacharyavatara (“entering the conduct of the bodhisattvas”), a Sanskrit text with Tibetan commentary. This book explains the bodhisattva concept and gives guidance to the Buddhist practitioner following the Mahāyāna path towards the attainment of enlightenment. The text was written in Sanskrit by Shantideva ...

Bibliography Of Sūtras, Tantras And śāstras

Cited By Title

Bibliography of sūtras, tantras and śāstras cited by title

Abhidharma-koṣa [chos mngon pa mdzod]: Abhidharma-koṣa-kārikā [chos mngon pa’i mdzod kyi tshig le’ur byas pa], written by Vasubandhu [dbyig gnyen], Peking No. 5590, Vol. 115, pages 115.1.1-127.2.6, folio 1-27b6, mDo ’grel (mngon pa) LXIII, Gu.

Abhisamayālaṃkāra [mngon rtogs rgyan]: Abhisamayālaṃkāra-nāma-prajñāpāramitopadeśa-śastra-kārikā [shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa’i rgyan zhes bya ba’i tshig le’ur byas pa], taught by Maitreyanātha [byams pa mgon po] and written by Asaðga [thogs med], Peking No. 5184, Vol. 88, pages 1.1.1-8.3.3, folio 1-15b3, mDo ’grel (sher-phyin), Ka.

Abhidharma-samuccaya [chos mngon pa kun las btus pa], written by Asaðga [thogs med], Peking No. 5550, Vol. 112.

Ajātaśatru-kaukṛtya-vindodanā-sūtra [ma skyes dgra’i ’gyod pa bsal ba’i mdo]: Āryaajātaśatru-kaukṛtya-vindodanā-nāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa ma skyes dgra’i ’gyod pa bsal ba zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Peking No. 882, Vol. 35.

Akṣayamati-nirdeśa-sūtra [blo gros mi zad pas bstan pa’i mdo]: Ārya-akṣayamati-nirdeśanāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa blo gros mi zad pas bstan pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Peking No. 842, Vol. 34, pages 35.2.4-74.2.2, folio 82b4-180a2, mDo sna tshogs XVI, Bu.

Akṣayamati-paripṛcchā-sūtra [blo gros mi zad pas zhus pa’i mdo]: Ārya-akṣayamatiparipṛcchā-nāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa blo gros mi zad pas zhus pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Ratna-kūṭa, Peking No. 760, sūtra 44, Vol. 24, pages 203.3.6.-206.5.3, folio 138a7-146b3, dKon brtsegs VI, ’I.

Aṣṭa-sāhasrikā [brgyad stong pa]: Ārya-aṣṭasāhasrikā-prajñā-pāramitā [’phags pa shes rab kyi pha rol du phyin pa brgyad stong pa], Peking No. 734, Vol. 21, pages 57.1.1183.1.8, folio 1-312a8, Sher-phyin XXIII, Mi. Also refered to as yum bsdus pa.

Avataṃsaka-sūtra [phal po che mdo]: Buddhāvataṃsaka-nāma-mahā-vaipulya-sūtra [sangs rgyas phal po che zhes bya ba shin tu rgyas pa chen po’i mdo], Peking No. 761, Vols. 25-26, Phal-chen I-VI, Yi-Hi, 45 sections.

Bhadrakalpika-sūtra [bskal pa bzang po’i mdo]: Ārya-bhadrakalpikā-nāma-mahā-yānasūtra [’phags pa bskal pa bzang po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Peking No. 762, Vol. 27, pages 1.1.1-152.4.5, folio 1-376a5, mDo sna tshogs I, Yi.

Bhagavatī-prajñā-pāramitā-hṛdaya [sher snying / shes rab snying po]: Bhagavatī-prajñāpāramitā-hṛdaya [bcom ldan ’das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po], Peking No. 160, Vol. 6.

Bodhisattva-bhūmi [byang chub sems dpa’i sa]: Yoga-caryā-bhūmau bodhisattva-bhūmi [rnal ‘byor spyod pa’i sa las byang chub sems dpa’i sa], written by Asaðga [thogs med], Peking No. 5538, Vol. 110, mdo ‘grel (sems tsam), LI, Zhi.

Bodhisattva-caryāvatāra [byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa], written by Śāntideva, Peking No. 5272, Vol. 99, pages 243.1.1-262.2.7, folio 1-45a7, mDo ’grel (dbu ma) XXVI, La. In bibliography of Tibetan works cited under spyod ’jug rtsa ba.

Bodhi-caryāvatāra-pañjikā [byang chub kyi spyod pa la ’jug pa’i dka’ ’grel], written by Prajñākaramati [shes rab ’byung gnas blo gros], Peking No. 5273, Vol. 100, pages 1.1.7-113.1.5, folio 45a7-325a5, mDo ’grel (dbu ma) XXVI, La. In bibliography of Tibetan works cited under sher ’byung bka’ ’grel. Khenpo Kunpal and Minyak Kunzang cite this text under shes rab ’byung gnas, sher ’byung, sher ’byung gi ’grel chen, and ’grel chen.

Bodhisattva-caryāvatāra-vivṛtti-pañjikā [byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa’i rnam par bshad pa’i bka’ ’grel], no author mentioned, Peking No. 5274, Vol. 100, pages 113.1.5-141.3.5, folio 325a5-396a5, mDo ’grel (dbu ma) XXVI, La. In bibliography of Tibetan works cited under rnam bshad bka’ ’grel. Khenpo Kunpal and Minyak Kunzang cite this text under rnam bshad.

Bodhisattva-caryāvatāra-saṃskāra [byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa’i legs par sbyar ba], written by Kalyāṇadeva [dge ba’i lha], Peking No. 5275, Vol. 100, pages 143.1.1-186.4.6, folio 1-106a6, mDo ’grel (dbu ma) XXVII, Sha. In bibliography of Tibetan works cited under spyod ’jug legs sbyar. Khenpo Kunpal and Minyak Kunzang cite this text under slob dpon dge ba’i lha and dge lha.

Bodhisattva-caryāvatāra-duravabodha-nirṇaya-nāma-grantha [byang chub sems dpa’i pa la ’jug pa’i rtogs par dka’ ba’i gnas gtan la phap pa zhes bya ba’i gzhung], written by Kriṣṇapāda, Peking No. 5276, Vol. 100, pages 186.4.7-189.2.4, folio 106a7112b4, mDo ’grel (dbu ma) XXVII, Sha. In bibliography of Tibetan works cited under kṛṣṇa dka’ gnas. Khenpo Kunpal and Minyak Kunzang cite this text under slob dpon nag po pa.

Bodhisattva-caryāvatāra-pañjikā [byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa’i bka’ ’grel], written by Vairocanarakṣita, Peking No. 5277, Vol. 100, pages 189.2.5-218.5.7, folio 112b4-186b7, mDo ’grel (dbu ma) XXVII, Sha. In bibliography of Tibetan works cited under vai ro bka’ ’grel. Khenpo Kunpal and Minyak Kunzang cite this text under slob dpon rnam snang and rnam snang.

Bodhisattva-caryāvatāra-vivṛtti [byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa’i rnam par bshad pa], no author mentioned, Peking No. 5279, Vol. 100, pages 228.5.7-233.4.2, folio 210a5-223b2, mDo ’grel (dbu ma) XXVII, Sha. In bibliography of Tibetan works cited under spyod ’jug rnam bshad.

Bodhisattva-caryāvatāra-ṣaṭtriṃśat-piṇḍārtha [byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa’i don sum cu rtsa drug bsdus pa], written by Dharmapāla, the master from Suvarṇadvīpa [gser gling gi bla ma chos skyong], Peking No. 5280, Vol. 100, pages 233.4.2-235.2.5, folio 223b2-227b5, mDo ’grel (dbu ma) XXVII, Sha. In bibliography of Tibetan works cited under spyod ’jug don sum cu rtsa drug.

Bodhisattva-caryāvatāra-piṇḍārtha [byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa’i don bsdus pa], written by Dharmapāla, the master from Suvarṇadvīpa [gser gling gi bla ma chos skyong], Peking No. 5281, Vol. 100, pages 235.2.5-235.5.7, folio 227b3-229a7, mDo ’grel (dbu ma) XXVII, Sha. In bibliography of Tibetan works cited under spyod ’jug don bsdus pa.

Bodhi-caryāvatāra-tātparya-pañjikā-viśeṣadyotanī-nāma [byang chub kyi spyod pa la ’jug pa’i dgongs pa’i ’grel pa khyad par gsal byed ces bya ba], written by Vibhūticandra, Peking No. 5282, Vol. 100, pages 235.5.8-281.3.4, folio 229a8-343a4, mDo ’grel (dbu ma) XXVII, Sha. In bibliography of Tibetan works cited under vibhūti dgongs ’grel. Khenpo Kunpal and Minyak Kunzang cite this text under bi bhū ti tsandra or bi bhū ti.

Catuḥśataka-śāstra-kārikā-nāma [bstan bcos bzhi brgya pa zhes bya ba’i tshig le’ur byas pa], written by Āryadeva [’phags pa lha], Peking No. 5246, Vol. 95.

Chando-ratnakāra [sdeb sbyor rin chen ’byung gnas]: Chando-ratnakāra-nāma [sdeb sbyor rin chen ’byung gnas zhes bya ba], written by Śāntipa, Peking No. 5903, Vol. 149, pages 137.5.5-140.2.8, folio 294a5-300a8, mDo ’grel (ngo tshar) CXXXIII, Po.

Damamāko-sūtra [mdo ’dzangs blun]: Damamāko-nāma-sūtra [’dzangs blun zhes bya ba’i mdo], Peking No. 1008, Vol. 40, pages 54.5.1-123.5.5, folio 131b1-302b4, mDo sna tshogs XXX, Hu.

Daśabhumika-sūtra [sa bcu pa’i mdo]: Section 31 of the Avataṃsaka-sūtra, Peking No. 761, Vol. 25.

Dharma-dharmatā-vibhaṇga-kārikā [chos dang chos nyid rnam par ’byed pa’i tshig le’ur byas pa], taught by Maitreyanātha [byams pa mgon po] and recorded by Asaðga [thogs med], Peking No. 5524, Vol. 108.

Gaṇḍha-vyūha-sūtra [sdong po bkod pa’i mdo]: Gaṇḍha-vyūha [sdong po brgyan pa], Section 45 of the Avataṃsaka-sūtra, Peking No. 761, Vol. 26, pages 117.1.5315.1.1, Phal-chen V-VI, Si-Hi.

Guhyagarbha-tantra [rgyud gsang snying]: Guhyagarbha-tattvaviniścaya-mahā-tantra [rgyud gsang ba snying po], rnying ma rgyud ’bum, Vol. 14.

Jātakamālā in 34 Sections [skyes rabs so bzhi pa]: Jātaka-mālā [skyes pa’i rabs kyi rgyud], written by Āryaśura [’phags pa dpa’ bo], Peking No. 5650, Vol. 128, pages 1.1.163.2.1, folio 1-152b1, mDo ’grel (skyes rabs) XCI, Ke.

Kalpalatā [dpag bsam ’khri shing]: Bodhisattvāvadāna-kalpalatā [byang chub sems dpa’i rtogs pa brjod pa’i dpag bsam gyi ’khri shing], written by Kṣemendra [dge ba’i dbang po], Peking No. 5655, Vol. 128-129, mDo ’grel (skyes rabs) XCIII, Ge.

Karuṇā-puṇḍarīka [snying rje pad dkar]: Ārya-karuṇā-puṇḍarīka-nāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa snying rje pad ma dkar po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Peking No. 780, Vol. 29, pages 191.5.5-267.1.8, folio 149a5-337a8, mDo sna tshogs VI, Cu.

Lalita-vistara-sūtra [rgya cher rol pa’i mdo]: Ārya-lalita-vistara-nāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa rgya cher rol pa zhes bya ba theg pa chen po’i mod], Peking No. 763, Vol. 27, pages 153.1.1-252.4.5, folio 1-246a5, mDo sna tshogs II, Ku.

Laṇkāvatāra-sūtra [lang kar gshegs pa’i mdo]: Ārya-laṇkāvatāra-mahāyāna-sūtra [’phags pa lang kar gshegs pa’i theg pa chen po’i mdo], Peking No. 775, Vol. 29, pages 26.3.7-85.4.2, folio 60b7-208b2, mDo sna tshogs V, Ngu.

Madhyamakāvatāra-nāma [dbu ma la ’jug pa zhes bya ba], written by Candrakīrti [zla ba grags pa], Peking No. 5262, Vol. 98.

Madhyānta-vibhaṇga (kārikā) [dbus dang mtha’ rnam par ’byed pa’i tshig le’ur byas pa], taught by Maitreyanātha [byams pa mgon po] and recorded by Asaðga [thogs med], Peking No. 5522, Vol. 108.

Mahā-karuṇā-puṇḍarīka [snying rje chen po’i pad ma dkar po]: Ārya-mahā-karuṇāpuṇḍarīka-nāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa snying rje chen po’i pad ma dkar po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Peking No. 779, Vol. 29, pages 157.3.1-191.5.5, folio 63a1-149a5, mDo sna tshogs VI, Cu.

Mahā-parinirvāṇa-sūtra [mya ’das chen po’i mdo]: Ārya-mahā-parinirvāṇa-sūtra [’phags pa yongs su mya ngan las ’das pa chen po’i mdo], Peking No. 787-789, Vols. 30-31, mDo sna tshogs XIII-X, Ju-Tu.

Mahā-prātihārya-nirdeśa-sūtra [cho ’phrul chen po bstan pa’i mdo]: Ārya-mahā-prātihāryanirdeśa-nāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa cho ’phrul chen po bstan pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Ratna-kūṭa, Peking No. 760, sūtra 22, Vol. 24, pages 11.1.4-25.4.5, folio 22a4-58b5, dKon brtsegs V, Zi.

Mañjuśrī-nāma-saṃgīti [’jam dpal mtshan brjod]:

Niyata-aniyatā-mudrāvatāra-sūtra: Ārya-niyata-aniyata-gati-mudrāvatāra-nāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa nges pa dang ma nges par ’gro ba’i phyag rgya la ’jug pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Peking No. 868, Vol. 34, pages 280.4.7-286.4.8, folio 66a7-81b1, mDo sna tshogs XVIII, Tsu.

Pitā-putra-samāgama-sūtra [yab sras mjal ba’i mdo]: Ārya-pitā-putra-samāgama-nāmamahāyāna-sūtra [’phags pa yab dang sras mjal ba zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Ratna-kūṭa, Peking No. 760, sūtra 16, Vol. 23, pages 139.1.1-217.1.2, folio 1-192a2, dKon brtsegs IV, Zhi.

Prajñā-daṇḍa [shes rab sdong bu]: Nīti-śāstra-prajñā-daṇḍa-nāma [lugs kyi bstan bcos shes rab sdong bu zhes bya ba], written by Nāgārjuna [klu sgrub], Peking No. 5821, Vol. 144, pages 2.5.4-7.3.7, folio 145a4-156b7, mDo ’grel (thun mong lugs) CXXIII, Go.

Prajñā-mūla [rtsa ba shes rab]: Prajñā-nāma-mūla-madhyamaka-kārikā [dbu ma rtsa ba’i tshig le’ur byas pa shes rab ces bya ba], written by Nāgārjuna [klu sgrub], Peking No. 5224, Vol. 95.

Prajñāpāramitā-sañcaya-gāthā [mdo sdud pa]: Ārya-prajñāpāramitā-sañcaya-gāthā [’phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa], Peking No. 735, Vol. 21, also refered to as sher phyin sdud pa.

Prajñā-pariccheda-pañjikā [shes rab le’u’i bka’ ’grel], no author mentioned, Peking No. 5278, Vol. 100, pages 218.5.7-228.2.5, folio 186b7-210a5, mDo ’grel (dbu ma) XXVII, Sha.

Pramāṇa-sammuccaya [tshad ma kun btus] written by Dignāga [phyogs kyi glang po], Peking No. 5700, Vol. 130, pages 1.1.1-7-3-6, folio 1-13a, mDo ’grel (tshad ma) XCV, Ce.

Pramāṇa-vārttika-kārikā [tshad ma rnam ’grel] written by Dharmakīrti [chos kyi grags pa], Peking No. 5709, Vol. 130, pages 78.2.4-102.2.6, folio 190a4-250b6, mDo ’grel (tshad ma) XCV, Ce.

Pramāṇa-vimiścaya [tshad ma rnam nges] written by Dharmakīrti [chos kyi grags pa], Peking No. 5710, Vol. 130, pages 102.3.6-133, folio 250b6-329a7, mDo ’grel (tshad ma) XCV, Ce.

Pañcaviṃśatisāhasrika-prajñāpāramitā [shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa], Peking No. 731, Vol. 18, also refered to as yum bar ma or yum ’bring ba.

Praśānta-viniścaya-prātihārya-sūtra [rab tu zhi ba rnam par nges pa’i cho ’phrul gyi mdo]: Ārya-praśānta-viniścaya-prātihārya-samādhi-nāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa rab tu zhi ba rnam par nges pa’i cho ’phrul gyi ting nge ’dzin ces bya ba theg pa chen po’i mdo], Peking No. 797, Vol. 32, pages 36.3.5-51.5.3, folio 189b5-228a3, mDo sna tshogs XI, Thu.

Prātimakṣa-sūtra [so sor thar pa’i mdo], Peking No. 1031, Vol. 42, pages 141.1.1-149.4.1, folio 1-18b1, ’Dul ba V, Che.

Rāja-deśa-sūtra (1) [rgyal po la gdams pa’i mdo]: Rāja-deśa-nāma-mahāyāna-sūtra [rgyal po la gdams pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Peking No. 880, Vol 35, pages 1.1.1-2.3.2, folio 215a1-218b2, mDo sna tshogs XVIII, Tsu.

Rāja-deśa-sūtra (2) [rgyal po la gdams pa’i mdo]: Rāja-deśa-nāma-mahāyāna-sūtra [rgyal po la gdams pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Peking No. 881, Vol 35, pages 2.3.3-3.1.4, folio 218b3-220a4, mDo sna tshogsXVIII, Tsu.

Rāja-parikathā-ratnāvali [rgyal po la gtam bya ba rin po che’i phreng ba], written by Nāgārjuna, Peking No. 5658, Vol 129.

Rājāvavādaka-sūtra [rgyal po la gdams pa’i mdo]: Ārya-rājāvavādaka-nāma-mahāyānasūtra [’phags pa rgyal po la gdams pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Peking No. 887, Vol. 35, pages 78.5.4-81.4.5, folio 81b4-88b5, mDo sna tshogs XIX, Tshu.

Ratna-cūḍa-paripṛcchā-sūtra [gtsug na rin po ches zhus pa’i mdo]: Ārya-ratna-cūḍaparipṛcchā-nāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa gtsug na rin po ches zhus pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Ratna-kūṭa, Peking No. 760, sūtra 47, Vol. 24, pages 229.6.1-251.1.8, folio 204a1-257a8, dKon brtsegs VI, ’I.

Ratna-kūṭa [dkon mchog brtegs pa]: Ārya-mahā-ratna-kūṭa-dharma-paryāya-śatasāhasrika-grantha [’phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po’i chos kyi rnam grangs le’u stong phrag brgya pa], Peking No. 760, Vols. 22-24, bKon brtsegs I-VI, sūtra 1-49.

Ratna-megha-sūtra [dkon mchog sprin]: Ārya-ratna-megha-nāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa dkon mchog sprin zhes bya ba theg pa chen pa’i mdo], Peking No. 897, Vol. 35, pages 171.1.1-220.4.3, folio 1-121a3, mDo sna tshogs XX, Dzu.

Sad-dharma-puṇḍarīka-sūtra [dam pa’i chos padma dkar po’i mdo]: Sad-dharmapuṇḍarīka-nāma-mahāyāna-sūtra [dam pa’i chos padma dkar po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Peking No. 781, Vol. 30, pages 1.1.1-84.2.5, folio 1-205a5, mDo sna tshogs VII, Chu.

Sāgarmati-paripṛcchā-sūtra [blo gros rgya mtshos zhus pa’i mdo]: Ārya-sāgarmatiparipṛcchā-nāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa blo gros rgya mtshos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Peking No. 819, Vol. 33, pages 43.1.1-93.5.5, folio 1-124a5, mDo sna tshogs XIII, Nu.

Samādhi-rāja-sūtra [ting nge ’dzin gyi rgyal po’i mdo]: Ārya-sarva-dharma-svabhāvasamatā-vipañcita-samādhi-rāja-nāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa chos thams cad kyi rang bzhin mnyam pa nyid rnam par spros pa ting nge ’dzin gyi rgyal po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Peking No. 795. Vols. 31-32, mDo sna tshogs XI, Thu.

Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā [sher phyin stong phrag brgya pa]: Śatasāhasrikāprajñāpāramitā [shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa], Peking No. 730, Vol. 12, also refered to as ’bum or yum rgyas pa.

Śikṣā-samuccaya [bslab btus / bslab pa kun las btus pa], written by Śāntideva [zhi ba’i lha], Peking No. 5336, Vol. 102, pages 183.1.1-272.3.3, folio 3a8-225b3, mDo ’grel (dbu ma) XXXI, Ki.

Subāhu-paripṛcchā-sūtra [lag bzang zhus pa’i mdo]: Ārya-subāhu-paripṛcchā-nāmamahāyāna-sūtra [’phags pa lag bzangs kyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Ratna-kūṭa, Peking No. 760, sūtra 26, Vol. 24, pages 63.4.5-76.1.3, folio 153b5-184b3, dKon brtsegs V, Zi.

Subāhu-paripṛcchā-tantra [dpung bzang zhus pa’i rgyud]: Ārya-subāhu-paripṛcchā-nāmatantra [’phags pa dpung bzang gis zhus pa zhes bya ba’i rgyud], Peking No. 428, Vol. 9, pages 33.5.6-42.5.4, folio 179b6-202a4, rGyud XIX, Tsha.

Suhṛl-lekha [spring yig], written by Nāgārjuna [klu sgrub], Peking No. 5409, Vol. 103, pages 213.5.6.-216.5.4, folio 74b6-81b4, mDo ’grel (dbu ma) XXXII, Khi.

Śūnyatāsaptati-kārikā-nāma [stong pa nyid bdun cu pa’i tshig le’ur byas pa zhes bya ba], written by Nāgārjuna, Peking No. 5227, Vol. 95.

Sūtra-samuccaya [mdo btus / mdo kun las btus pa], written by Nāgārjuna, Peking No. 5330, Vol. 102, pages 81.2.2-113.3.4, folio 172b2-253a5, mDo ’grel (dbu ma) XXX, A.

Sūtrālaṃkāra [mdo sde rgyan]: Mahāyāna-Sūtrālaṃkāra-kārikā [theg pa chen po mdo sde’i rgyan tshig le’ur byas pa], taught by Maitreyanātha and written by Asaðga [thogs med], Peking 5521, Vol. 108, pages 1.1.1-19.4.3, folio 1-43b3, mDo ’grel (sems tsam) XLIV, Phi.

Tathāgatācintya-guhya-nirdeśa-sūtra [de bzhin gshegs pa’i gsang ba bsam gyis mi khyab pa’i mdo]: Ārya-tathāgatācintya-guhya-nirdeśa-nāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa de bzhin gshegs pa’i gsang ba bsam gyis mi khyab pa bstan pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], section 3 of the Ratna-kūṭa, Peking No. 760, Vol. 22, pages 47.4.495.2.8, folio 113b4-233a1, dKon brtsegs I, Tshi.

Tri-skandha-sūtra [phung po gsum pa]: Ārya-triskandhaka-nāma-mahāyāna-sūtra [’phags pa phung po gsum pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo], Peking No. 950, Vol. 37, pages 108.4.2-117.2.8, folio 61a2-82b8, mDo sna tshogs XXIV, ’U.

Uttara-tantra [rgyud bla ma]: Mahāyānottaratantra-śāstra [theg pa chen po rgyud bla ma’i bstan bcos], taught by Maitreyanātha and written by Asaðga [thogs med], Peking No. 5525, Vol. 108, pages 24.1.7-32.1.6, folio 54b7-74b6, mDo ’grel (sems tsam) XLIV, Phi.

Udāna-varga (1) [ched du brjod pa’i tshoms], Peking No. 992, Vol. 39, pages 89.4.1-106.5.8, folio 218a1-261b8, mDo sna tshogs XXVIII, Shu, .

Udāna-varga (2) [ched du brjod pa’i tshoms], written by Arhat Dharmatrāta [dgra bcom pa chos skyob], Peking No. 5600, Vol. 119, pages 55.1.1-77.1.6, folio 1-52a6, mDo ’grel (mgon pa) LXXI, Du.

Vaidalya-sūtra-nāma [zhib mo rnam par ’thag pa zhes bya ba’i mdo], written by Nāgārjuna, Peking No. 5226, Vol 95.

Vigraha-vyāvartanī-kārikā-nāma [rtsod pa bzlog pa’i tshig le’ur byas pa zhes bya ba], written by Nāgārjuna, Peking No. 5228, Vol 95.

Vinaya-sūtra [’dul ba mdo rtsa ba] written by Guṇaprabha [yon tan ’od], Peking No. 5619, Vol. 123.

Vīradatta-gṛhapati-paripṛcchā-sūtra [khyim bdag dpas byin zhus pa’i mdo]: Ārya-vīradattagṛhapati-paripṛcchā-nāma-nahāyāna-sūtra [’phags pa khyim bdag dpas byin gyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po’i mod], Ratna-kūṭa, Peking No. 760, sūtra 28, Vol. 24, pages 82.2.1-86.5.8, folio 200a1-211b8, dKon brtsegs V, Zi.

Viśeṣa-stava [khyad par du ’phags pa’i bstod pa] written by Udbhaṭasiddhasvāmin [mtho btsun grub rje], Peking No. 46, pages 1.1.1-4.3.3, folio 1-5b3, bstod tshogs, I, Ka.

Vyākhyā-yukti [rnam bshad rigs pa]: Vyākyā-yukti [rnam par bshad pa’i rigs pa], written by Vasubandhu [dbyig gnyen], Peking No. 5562, Vol. 113, pages 244.5.8-294.4.5, folio 31b8-156a5, mDo ’grel (sems tsam) LVIII, Si.

Yuktiṣaṣṭikā-kārikā-nāma [rigs pa drug cu pa’i tshig le’ur byas pa zhes bya ba], written by Nāgārjuna, Peking No. 5225, Vol 95.

Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: