Avadanasataka [sanskrit]

51,731 words | ISBN-10: 8172702957 | ISBN-13: 9788172702953

The Sanskrit edition of the Avadanasataka (literally “century of noble deeds”): a compilation of one hundred stories dealing with Buddhist legends in 100 chapters, combining both prose and metrical Sanskrit. Original titles: Avadānaśataka (अवदानशतक), Avadāna-śataka (अवदान-शतक)

Chapter 45 - Maudgalyāyana

maudgalyāyana iti 45|

buddho bhagavānsatkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrairdhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhairdevairnāgairyakṣairasurairgaruḍaiḥ kinnarairmahoragairiti devanāgayakṣāsuragaruḍakinnaramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto mahāpuṇyo lābhī cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ saśrāvakasaṅgho rājagṛhamupaniśritya viharati sma veṇuvane kalandakanivāpe| tena khalu punaḥ samayenāttarā ca rājagṛhamattarā ca veṇuvanamatrāttare pañca pretaśatāni dagdhasthūṇākṛtīni nagrāni svakeśasaṃchannāni parvatopamakukṣīṇi sūcīchidropamamukhāni ādīptāni pradīptāni saṃprajvalitānyekajvālībhūtānyārtasvaraṃ pralapamānāni duḥkhāṃ tīvrāṃ kharāṃ kaṭukāmamanāpāṃ vedanāṃ vedayamānāni vāyumaṇḍalavadākāśe paribhramatti na kkacitpratiṣṭhāṃ labhatte|| athāyuṣmānmaudgalyāyanaḥ pūrvāhne nivāsya pātracīvaramādāya rājagṛhaṃ piṇḍāya prāvikṣat| tena te pretā dṛṣṭāḥ tairapi pretairāyuṣmānmahāmaudgalyāyanaḥ|| tataste ekasamūhenāyuṣmattaṃ mahāmaudgalyāyanamupasaṃkrāttāḥ| upasaṃkramya karuṇadīnavilambitairakṣarairekaraveṇocuḥ| vayaṃ smo bhadatta mahāmaudgalyāyana rājagṛhe pañca śreṣṭhiśatānyabhūvan| te vayaṃ matsariṇaḥ kuṭukuñcakā āgṛhītapariṣkārāḥ| svayaṃ tāvadasmābhirdānapradānāni na dattāni pareṣāmapi dānapradāneṣu dīyamāneṣu vidhnāḥ kṛtā dakṣiṇīyāśca bahavaḥ pretavādena paribhāṣitāḥ pretopapannā iva yūyaṃ nityaṃ paragṛhebhyo bhaikṣamaṭhatha| ete vayaṃ kālaṃ kṛtvā evaṃvidheṣu preteṣūpapannā iti bhadatta mahāmaudgalyāyana ye 'smākaṃ jñātayo rājagṛhe prativasatti teṣāmasmākīnāṃ karmaplotiṃ nivedya chandakabhikṣaṇaṃ kṛtvā buddhapramukhaṃ bhikṣusaṅghaṃ bhojayitvāsmākaṃ nāmnā dakṣiṇādeśanāṃ kārayitvā cāsmākaṃ pretayonermokṣaḥ syāditi|| adhivāsayatyāyuṣmānmahāmaudgalyāyanaḥ pretānāṃ tūṣṇībhāvena|| tata āyuṣmatā mahāmaudgalyāyanena teṣāṃ jñātigṛhebhyaśchandakabhikṣaṇaṃ kṛtvā buddhapramukho bhikṣusaṅghaḥ śco bhaktenopanimantritaḥ pretānāṃ ca niveditaṃ śvo bhagavānsabhikṣusaṅgho bhaktenopanimantritaḥ tatra yuṣmābhirāgattavyamiti| jñātīnāmapyārocitaṃ bhavadbhirāgattavyaṃ tatra jñātibhojane tānpretāndrakṣyāmaḥ|| athāyuṣmānmahāmaudgalyāyanaḥ svayamevodyukto bhojanaṃ pratijāgaritum||

atha prabhātāyāṃ rajanyāmāhāre sajjīkṛte gaṇḍīdeśakāle saṃprāpte tānpretānna paśyati| tata āyuṣmānmahāmaudgalyāyano divyena cakṣuṣā tānpretānsamanvāhartuṃ pravṛttaḥ| sarvasminneva magadhamaṇḍale nādrākṣīt| yāvatkrameṇa cāturdvīpikaṃ vyavalokayituṃ pravṛttaḥ| tatrāpi nādrākṣīt| tato yāvadasya jñānadarśanaṃ pravartate tato vyavalokayituṃ pravṛttaḥ| tatrāpi nādrākṣīt|| tata āyuṣmānmahāmaudgalyāyanaḥ saṃvigno bhagavate nivedayāmāsa bhagavanna me dānapatayo dṛśyatta iti|| bhagavānāha| ayaṃ maudgalyāyana khedamāpadyasva| sarvaśrāvakapratyekabuddhaviṣayamatikramyāparimāṇā lokadhātavaḥ satti| te karmavāyunā kṣiptāḥ| api maudgalyāyanādya tathāgatabalaṃ paśya sarvajñajñānadarśanaṃ vyaktīkariṣyāmi tathāgatavikurvitaṃ darśayiṣyāmi| ākoṭyatāṃ gaṇḍīti|| tato gaṇḍyamākoṭitāyāṃ sarvo bhikṣusaṅghaḥ saṃnipatitaḥ pretajñātayo 'nye ca kautūhalyābhyāgatāḥ sattvāḥ pretadarśanotsukāḥ saṃnipatitāḥ|| tato bhagavatā ṛdyā tathā darśitaṃ yathā pretā buddhaṃ bhagavattaṃ saśrāvakasaṅghaṃ bhuñjānaṃ paśyatti smṛtiṃ ca pratilabhatte jñātayo 'smadarthe buddhapramukhaṃ bhikṣusaṅghaṃ bhojayattīti|| tato bhagavānpañcāṅgopena svareṇa dakṣiṇāmādiśati|

ito dānādvi yatpuṇyaṃ tatpretānugacchatu|
uttiṣṭhattāṃ kṣipramete pretalokātsudāruṇāditi||

yāvadbhagavatā tadadhiṣṭhānā tathāvidhā dharmadeśanā kṛtā yāṃ śrutvānekaiḥ prāṇiśatasahasrairmātsaryamalaṃ prahāya satyadarśanaṃ kṛtaṃ te ca pretā bhagavati cittamabhiprasādya kālagatāḥ praṇīteṣu trayastriṃśeṣūpapannāḥ||

dharmatā khalu devaputrasya devakanyakāyā vāciropapannasya trīṇi cittānyutpadyatte kutaścyutaḥ kutropapannaḥ kena karmaṇeti| paśyatti pretebhyaścyutāḥ praṇīteṣu deveṣu trayastriṃśeṣūpapannā bhagavato 'ttike cittamabhiprasādyeti| atha pretapūrviṇāṃ devaputrāṇāmetadabhavat| nāsmākaṃ pratinūpaṃ syādyadvayaṃ paryuṣitaparivāsā bhagavattaṃ darśanāyopasaṃkrāmema yannu vayamaparyuṣitaparivāsā eva bhagavattaṃ darśanāyopasaṃkrāmeme pretapūrviṇo devaputrāścalavimalakuṇḍaladharā hārārdhahāravirājitagātrā maṇiratnavicitramaulayaḥ kuṅkumatamālapatraspṛkkādisaṃsṛṣṭagātrāstasyāmeva rātrau divyānāmutpalapadmapuṇḍarīkamandārakādīnāṃ puṣpāṇāmutsaṅgaṃ pūrayitvā samattato veṇuvanaṃ kalandakanivāpamudāreṇāvabhāsenāvabhāsya bhagavattaṃ puṣpairākīrya bhagavataḥ purastānniṣaṇṇā dharmaśravaṇāya|| atha bhagavānpretapūrviṇāṃ devaputrāṇāmāśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśīṃ dharmadeśanāṃ kṛtavānyāṃ śrutvā pretapūrvakairdevaputrairmahānviśeṣo 'dhigataḥ| te labdhalābhā iva vaṇijo bhagavattaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya tatraivāttarhitāḥ||

tatra bhagavānāyuṣmattaṃ mahāmaudgalyāyanamāmantrayate| sādhu sādhu mahāmaudgalyāyana saphalaṃ te vaiyāvṛtyaṃ saṃvṛttaṃ yatte* * * * pretā deveṣu pratiṣṭhāpitāḥ| te 'syāṃ rātrau matsakāśamupakrāttāsteṣāṃ mayā dharmo deśitaḥ te labdhodayā labdhalābhāḥ prakrāttā iti||

tata āyuṣmatā mahāmaudgalyāyanena teṣāṃ jñātīnāmārocitam| te śrutvā paraṃ vismayamupagatā bhagavato 'ttike cittaṃ prasādayāmāsurbhūyaśca satkāraṃ pracakruriti|| tasmāttarhi te maudgalyāyana mātsaryaprahāṇāya vyāyattavyam| ete doṣā na bhavatti ye teṣāṃ pretānāmiti||

idamavocadbhagavānāttamanā āyuṣmānmaudgalyāyano 'nye ca devāsuragaruḍakinnaramahoragādayo bhagavato bhāṣitamabhyanandan||
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: