Wisdom Library Logo

Hinduism Glossary

Glossary:

  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Title Best Definition def
1. Laghu 1
2. Lajjita 1
3. Laksha-adi
(another name for Lakshadi)
1
4. Lakshadi 1
5. Lakshagrah 1
6. Lakshmana 4
7. Lakshmi
(another name for Lakṣmī)
3
8. Lakshmikantam 1
9. Lakshmīndara 1
10. Lakṣmaṇa
(another name for Lakshmana)
4
11. Lakṣmī 3
12. Laksmikanta Shiksha
(another name for Lakṣmīkānta Śikṣā)
1
13. Lakṣmīkānta Śikṣā 1
14. Lakuca 1
15. Lakulīśa 1
16. Lakulisha
(another name for Lakulīśa)
1
17. Lalitā
(another name for Lalita)
2
18. Lalita 2
19. Lālita
(another name for Lalita)
2
20. Lalita Triśatī 1
21. Lalita-agama
(another name for Lalitāgama)
1
22. Lalitā-Mahā-tripurasundari 1
23. Lalitāgama 1
24. Laṃ 1
25. Lam
(another name for Laṃ)
1
26. Lambamana
(another name for Lambamāna)
1
27. Lambamāna 1
28. Lāṅgala 1
29. Langala
(another name for Lāṅgala)
1
30. Lāṅgalīśa 1
31. Langalisha
(another name for Lāṅgalīśa)
1
32. Lāṅgula
(another name for Laṅgula)
1
33. Langula
(another name for Laṅgula)
1
34. Laṅgula 1
35. Lankā
(another name for Lanka)
1
36. Lanka 1
37. Lankadipa
(another name for Lanka)
1
38. Lankatala
(another name for Lanka)
1
39. Lankini 1
40. Lasuṇa 1
41. Lasuna
(another name for Lasuṇa)
1
42. Lāsya 1
43. Latā
(another name for Lata)
3
44. Lata 3
45. Laugakshi Shiksha
(another name for Laugākṣi Śikṣā)
1
46. Laugākṣi Śikṣā 1
47. Lava 2
48. Lāva
(another name for Lava)
2
49. Lavaṇa 4
50. Lavana
(another name for Lavaṇa)
4
51. Laxmana 1
52. Laxmi 1
53. Laya 1
54. Laya Yoga 1
55. Lekhana 1
56. Lekhya 1
57. Līlā 2
58. Līlā
(another name for Līlā)
2
59. Lila
(another name for Līlā)
2
60. Līna-mudrā 1
61. Lina-mudra
(another name for Līna-mudrā)
1
62. Linga 2
63. Liṅga
(another name for Linga)
2
64. Linga M 1
65. Linga Sharira
(another name for Liṅga-śarīra)
1
66. Liṅga-śarīra 1
67. Lohan
(another name for Arahant)
1
68. Lohitāṅga 1
69. Lohitanga
(another name for Lohitāṅga)
1
70. Lohiteshvara
(another name for Lohiteśvara)
1
71. Lohiteśvara 1
72. Loka 3
73. Loka-dharmi
(another name for Lokadharmī)
2
74. Lokadharmī 2
75. Lokadhyaksha 1
76. Lokapāla
(another name for Lokapala)
1
77. Lokapala 1
78. Lolita 1
79. Lomaśa
(another name for Lomasa)
3
80. Lomasa 3
81. Lomaśakarṇa 1
82. Lomasha
(another name for Lomasa)
3
83. Lomasha-karna
(another name for Lomaśakarṇa)
1
84. Lomashiya Shiksha
(another name for Lomaśīya Śikṣā)
1
85. Lomaśīya Śikṣā 1
86. Loṇa 1
87. Lona
(another name for Loṇa)
1
88. Lopāka 1
89. Lopaka
(another name for Lopāka)
1
90. Lopamudra 3
91. Lotus 1
92. Lotus Sutra
(another name for Lotus Sūtra)
1
93. Lotus Sūtra 1
94. Luang Pee 1
95. Luang Poo 1
96. Luang Por 1
97. Lumbini 1

Glossary:

  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z