Wisdom Library Logo

Hinduism Glossary

Glossary:

  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Title Best Definition def
1. Laghu 1
2. Lajjita 1
3. Laksha-adi
(another name for Lakshadi)
1
4. Lakshadi 1
5. Lakshagrah 1
6. Lakshmana 4
7. Lakshmi
(another name for Lakṣmī)
3
8. Lakshmikantam 1
9. Lakshmīndara 1
10. Lakṣmaṇa
(another name for Lakshmana)
4
11. Lakṣmī 3
12. Laksmikanta Shiksha
(another name for Lakṣmīkānta Śikṣā)
1
13. Lakṣmīkānta Śikṣā 1
14. Lakuca 1
15. Lakulīśa 1
16. Lakulisha
(another name for Lakulīśa)
1
17. Lalita 2
18. Lalitā
(another name for Lalita)
2
19. Lālita
(another name for Lalita)
2
20. Lalita Triśatī 1
21. Lalitā-Mahā-tripurasundari 1
22. Laṃ 1
23. Lam
(another name for Laṃ)
1
24. Lambamāna 1
25. Lambamana
(another name for Lambamāna)
1
26. Lāṅgala 1
27. Langala
(another name for Lāṅgala)
1
28. Lāṅgalīśa 1
29. Langalisha
(another name for Lāṅgalīśa)
1
30. Laṅgula 1
31. Lāṅgula
(another name for Laṅgula)
1
32. Langula
(another name for Laṅgula)
1
33. Lankā
(another name for Lanka)
1
34. Lanka 1
35. Lankadipa
(another name for Lanka)
1
36. Lankatala
(another name for Lanka)
1
37. Lankini 1
38. Lasuna
(another name for Lasuṇa)
1
39. Lasuṇa 1
40. Lāsya 1
41. Latā
(another name for Lata)
3
42. Lata 3
43. Laugakshi Shiksha
(another name for Laugākṣi Śikṣā)
1
44. Laugākṣi Śikṣā 1
45. Lāva
(another name for Lava)
2
46. Lava 2
47. Lavaṇa 4
48. Lavana
(another name for Lavaṇa)
4
49. Laxmana 1
50. Laxmi 1
51. Laya 1
52. Laya Yoga 1
53. Lekhana 1
54. Lekhya 1
55. Līlā
(another name for Līlā)
2
56. Lila
(another name for Līlā)
2
57. Līlā 2
58. Līna-mudrā 1
59. Lina-mudra
(another name for Līna-mudrā)
1
60. Liṅga
(another name for Linga)
2
61. Linga 2
62. Linga M 1
63. Linga Sharira
(another name for Liṅga-śarīra)
1
64. Liṅga-śarīra 1
65. Lohan
(another name for Arahant)
1
66. Lohiteshvara
(another name for Lohiteśvara)
1
67. Lohiteśvara 1
68. Loka 3
69. Loka-dharmi
(another name for Lokadharmī)
2
70. Lokadharmī 2
71. Lokadhyaksha 1
72. Lokapāla
(another name for Lokapala)
1
73. Lokapala 1
74. Lolita 1
75. Lomasa 3
76. Lomaśa
(another name for Lomasa)
3
77. Lomaśakarṇa 1
78. Lomasha
(another name for Lomasa)
3
79. Lomasha-karna
(another name for Lomaśakarṇa)
1
80. Lomashiya Shiksha
(another name for Lomaśīya Śikṣā)
1
81. Lomaśīya Śikṣā 1
82. Loṇa 1
83. Lona
(another name for Loṇa)
1
84. Lopāka 1
85. Lopaka
(another name for Lopāka)
1
86. Lopamudra 3
87. Lotus 1
88. Lotus Sutra
(another name for Lotus Sūtra)
1
89. Lotus Sūtra 1
90. Luang Pee 1
91. Luang Poo 1
92. Luang Por 1
93. Lumbini 1

Glossary:

  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z